๓๕. กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จแหลมมลายู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงดำรัสปรึกษาราชการด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวร ฯ ทรงพระราชดำริพร้อมกันว่า กองทัพพม่าซึ่งยกมาตีหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตะวันตกนั้น ยังหาทันได้แต่งกองทัพออกไปต่อตีช่วยหัวเมืองเหล่านั้นไม่ ด้วยศึกติดพันกันอยู่ใกล้พระนคร ต้องต่อรบทางที่ใกล้เสียก่อน บัดนี้ราชการสงครามทางที่ใกล้ก็สำเร็จแล้ว จึงมีพระราชโองการดำรัสให้สมเด็จพระอนุชาธิราช ยาตรานาวาทัพหลวงออกไปทางทะเล ปราบปรามราชดัสกรหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก ส่วนพระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเสด็จพระราชดำเนินพยุหโยธาทัพหลวงไปปราบอริราชไพรีทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ

ครั้นตรัสปรึกษาราชการสงครามเสร็จแล้ว สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าจึงมีพระราชบัณฑูรดำรัสสั่งให้จัดเรือรบเรือทะเลเป็นอันมาก สรรพด้วยเครื่องศาสตราวุธปืนใหญ่น้อยพร้อมเสร็จ ครั้นถึง ณ วันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค่ำ ได้มหาพิไชยมงคลฤกษ์ สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็กราบถวายบังคมลาสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า เสด็จทรงเรือพระที่นั่งสำเภาท้ายรถให้ยาตรามหานาวาพยุหทัพหลวง

ออกจากกรงเทพมหานคร ไปโดยทางท้องทะเลใหญ่ พลรบพลแจว ๒๐,๐๐๐ เศษ ล้วนแต่ข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวร ฯ ทั้งสิ้น ใช้ใบเรือรบทั้งปวงไปยังเมืองชุมพร เพื่อจะปราบอริราชดัสกรอันมาย่ำยีบีฑาพระราชอาณาเขต ณ หัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตกนั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ