๔๐. หล่อปืนใหญ่

แล้วโปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานคิดหล่อปืนขึ้นอีกบอก ๑ ให้เป็นคู่กันกับปืนที่ชื่อว่า พระยาตานี และเมื่อจะหล่อปืนนั้นเกณฑ์ทองข้าราชการ ทองบุม้าพ่อไม่เอา เอาแต่ทองเหลือง ทองแดง ตามเบี้ยหวัด ตั้งแต่ ๑๐ ตำลึงขึ้นไป เบี้ยหวัดชั่ง ๑ ก็เอา น้ำหนักทองชั่ง ๑ เท่ากับเงิน ให้เกณฑ์เอาทองมาส่งตามเบื้ยหวัด ตั้งกองรับทองส่งทองที่โรงละครใหญ่ ที่หล่อปืนนั้นหล่อที่หน้าโรงละครข้างทิศตะวันตก ริมถนนประตูวิเศษไชยศรีเมื่อสุมพิมพ์เวลาบ่ายนั้น โปรดให้จัดพวกโขนข้าหลวงเดิม กับพวกละครสมทบเข้าบ้าง ให้เล่นโขนละครกลางแปลงตั้งแต่เวลาบ่ายจนค่ำ เสด็จทอดพระเนตรอยู่จนโขนละครเลิก รุ่งขึ้นเวลาเช้าจึงหล่อปืน ครั้งนั้นหล่อทีเดียวก็ได้บริสุทธ พระราชทานชื่อ นารายณ์สังหาร คู่กับพระยาตานีแล้วโปรดให้หล่อขึ้นอีก ๖ บอก ชื่อมารประไลย ๑ ไหววรนพ ๑ พิรุณแสนห่า ๑ พลิกพระสุธาหงาย ๑ พระอิศวรปราบจักรวาฬ ๑ พระกาฬผลาญโลก ๑ ทำโรงขึ้นไว้เป็นคู่ๆ กันข้างถนนประตูวิเศษไชยศรี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ