๑๒๙. สมเด็จพระอุทัยทูลขอนักองอี นักองเภา

ในปีเถาะ นพศก เดือน ๔ นั้น สมเด็จพระอุทัยราชามีศุภอักษรให้พระองค์แก้ว กับพระยาจักรี เข้ามากราบทูลขอนักองอี นักองเภา ซึ่งเป็นพระปิตุจฉาซึ่งเป็นพระสนมเอกสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดพระราชทานให้ มีพระราชดำรัสว่า มีพระองค์เจ้าอยู่ จะให้ออกไปมิได้มารดากับบุตรจะพลัดกัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ