๑๓๔. แห่สระสนานใหญ่แห่พระกฐินและมีกระจาดใหญ่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น โปรดตั้งทำเนียบระวาง ช้าง ม้า และโปรดให้มีแห่สระสนานอย่างใหญ่ ขุนนางผู้ใหญ่ต้องแห่เป็นกระบวนๆ กันครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นเครื่องอาวุธที่แห่ใช้ทำด้วยไม้จริง

อนึ่งได้ทรงสร้างเรือพระที่นั่ง คือ พระที่นั่งศรีสมรรถไชยเป็นต้น และเรือกระบวนเป็นอันมาก และครั้งหนึ่งโปรดให้มีการแห่พระกฐินเป็นการใหญ่ ผ้าไตรพระกฐินที่จะพระราชทาน และผ้าไตรปีลงเรือกิ่ง เรือเอกไชยกระบวนแห่พยุหเรือแล้ว เกณฑ์พระราชวงศานุวงศ์ และขุนนางข้าราชการทำเรือแห่ต่างๆ ตามแต่ปัญญา ทำเป็นจรเข้บ้าง เป็นหอยบ้าง เป็นปลาบ้าง เป็นสัตว์น้ำต่าง ๆ และมีเครื่องเล่นไปในเรือนั้นด้วย แห่รอบพระนครแล้ว จึงได้เสด็จพระราชทานผ้าพระกฐินตามธรรมเนียมเป็นการเอิกเกริกมาก

อีกครั้งหนึ่งมีเทศนามหาชาติแผ่พระราชกุศลถึงพระองค์เจ้าต่างกรมและข้าราชการผู้ใหญ่ๆ ฝ่ายหน้าฝ่ายใน และเจ้าจอมพระสนมเอกที่มีกำลังพอจะทำได้ ทำกระจาดใหญ่บูชากัณฑ์มหาชาติ ๑๓ กระจาด ตั้งกระจาดหน้ากำแพง พระมหาปราสาทรายตลอดมาถึงหน้าโรงทอง และโรงนาฬิกา และข้างลานชาลาด้วย ประกวดประขันกันนัก กระจาดคุณแว่นพระสนมเอกที่เขาเรียกว่าคุณเสือแต่งเด็กศีรษะจุกเครื่องแต่งหมดจด ถวายพระเป็นสิทธิ์ขาดทีเดียว ก็เป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นปีใดค้นหาจดหมายเหตุไม่ได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ