๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๘๔

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ส่งคำกลอนนิราศเมืองเพชรไปให้ เพื่อเปนต้นฉะบับตีพิมพ์แจกงานศพแม่หวนนั้น ฉันได้ให้ลูกหญิงผู้จะเปนเจ้าภาพคนหนึ่ง ดูแล้วก็ไม่พอใจ ที่สุดตกลงว่าจะไม่ตีพิมพ์หนังสืออะไรแจกทั้งหมด จะรวบรวมเงิน ซึ่งจะตีพิมพ์หนังสือแจกเปนส่งบำรุงการทางกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉันก็เหนว่าเปนทางความคิดที่ดีอย่างหนึ่งแล้ว จึ่งได้ส่งหนังสือกลอนนิราศเมืองเพชร ซึ่งท่านส่งไปให้กลับคืนมานี้แล้ว พร้อมทั้งความขอบใจอันท่านได้ช่วยค้นคว้าให้นั้นด้วย

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ