๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๘๓

พระยาอนุมานราชธน

มีหนังสือฉะบับหนึ่ง จ่าหน้าต้นฉะบับว่า สมเด็จพระบรมศพ กล่าวถึงเชิญพระศพออกพระเมรุ ในแผ่นดินสมเด็จพระเพธราชา ดูเหมือนเปนพระศพกรมหลวงโยธาทิพย์ ซึ่งทรงผนวชเปนรูปชีอยู่วัดพุทไธสวรรย์ ฉันได้อ่านแต่ต้นฉะบับ เข้าใจว่าได้ตีพิมพ์แล้ว ขอท่านช่วยตรวจตด้วย ถ้าได้ตีพิมพ์แล้วโปรดตรวจบอกให้ทราบด้วย ว่าที่ตีพิมพ์นั้นให้ชื่อเรื่องเรียกว่าอะไร จดจ่าหน้าเรื่องไปให้ทราบด้วยจะขอบใจมาก ด้วยจะต้องเขียนบันทึกข้างถึงหนังสือนั้นไปให้เขา

หนังสือของท่าน ลงวันที่ ๒๒ กับที่ ๒๖ กรกฎาคม ได้รับแล้ว แต่คำตอบจะส่งมาให้ก็อ่อย ๆ มีอะไรที่เร่งร้อนมาก็ทำให้เขาไปก่อน ตอบหนังสือท่านโดยมากเปนเรื่องต้องคิดจึงต้องช้า แต่ช้าก็ไม่เสียผลอะไรไป

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ