๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ น

บ้านปลายเนีน คลองเตย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๗๐

กราบทูล กรมพระดำรงราชานุภาพ ทราบฝ่าพระบาท

เรื่องเบญจคัพยซึ่งพระพินิจค้นมาได้นั้นดีหนักหนา เปนอันไขประแจคำเบญจครรภซึ่งสงสัยมานานแล้วออกได้โดยแจ่มแจ้งแท้จริง ขอประทานยกย่องพระพินิจว่าเปนคนเอาใจใส่ในความรู้จริงจังไม่นิ่งนอนใจ ช่วยกันค้นคว้าอย่างนี้ ทำให้ความรู้เจริญยิ่งขึ้นด้วยกัน เปนประโยชนอย่างยิ่ง

ในพิธีพราหมณที่ไปเหนมานั้น นอกจากถ้วยเบญจคัพย ยังมีหม้อดินใส่น้ำตั้งอยู่อีก เขาเรียกว่าหม้อกุมภ์ เหนจะได้แก่น้ำแช่หญ้าคาที่ว่าไว้ในตำรา

ได้คัดโศลกไว้แล้ว ได้ถวายต้นฉบับคืนมานี้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ