๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ว

กระทรวงการต่างประเทศ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๓

เรียน เจ้าคุณ ทราบ

ผมได้รับจดหมายลงวันที่ ๑๖ เดือนนี้แล้ว ขอขอบพระคุณเปนอันมาก และข้อที่พึงใจอย่างที่สุดก็คือ ได้แลเห็นเจ้าคุณคอยเอาใจใส่ในหลักวิชาภาษาไทยอยู่อย่างใกล้ชิด ผมอยากจะให้นักภาษาพิจารณาศึกษาภาษาไทยจากแง่ของภาษาไทยเองยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน คือ รู้สึกว่าแต่ก่อนนั้นพิจารณาศึกษาทางแง่บาลีสันกฤศมากเกินไปสักหน่อย.

การที่สมาคมค้นวิชาประเทศไทยจัดให้มีวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเปนครั้งคราวนั้น ก็เปนความคิดที่ดี แต่จะหวังผลให้แพร่หลายในชั้นนี้ยังไม่ได้ ต้องอาศัยนักศึกษากันเองช่วยค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นไว้เนืองๆ ฉะนั้น จึงหวังว่าเจ้าคุณจะเขียนส่งไปบ้างในโอกาสต่อไป โดยฉะเพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อเขาขอให้ผมเปนนายกสืบต่อ พ.ต.ต. ไซเดนฟาเดน ซึ่งไม่สมัครเปนนายกต่อในเดือนมกราคมหน้า.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

วรรณไวทยากร

(พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ