๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ น

ราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๗๒

กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพ ทราบฝ่าพระบาท

ต้นไม้เงินทองทำเสรจแล้ว กำลังประกอบเข้ากับครอบประจำกาว ได้สั่งให้เขานำมาถวายที่วังในวันพรุ่งนี้ ดูงามดี แต่เห็นติดจะเล็กไปสักหน่อย หากจำเปน ด้วยครอบหาได้เท่านั้น

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ