๙๖

กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม

โมงเช้าออกเรือ ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าสลุต แล้วมาถึงป้อมผีเสื้อสมุทสลุต ป้อมแผลงไฟฟ้าสลุต แต่งธงแลมีคนยืนทุกป้อม เมื่อถึงบางกอกก็มีความยินดีที่ได้เห็นการรับรองทั้งปวง ซึ่งมีใจยินดีคอยท่าอยู่ กับทั้งผู้แทนคอเวอนเมนต์ต่างประเทศได้มาเพื่อจะให้เปนเกียรติยศ ได้ถึงพระที่นั่งในเวลาเที่ยง

การที่ไปเที่ยวเปนสุดสิ้นเรื่องเพียงนี้ มีแต่ที่จะรฦกถึงผู้ซึ่งได้พบปะกัน ที่มีไมตรีสนิทสนมกัน และได้รับรองให้มีความสุข ในเวลาไปจากบ้านเมือง แลทั้งประเทศที่ได้ไปเห็นเปนที่สนุกสบาย ทั้งเปนที่ควรสรรเสริญในการปกครองแลความน้ำใจดีของคนทั้งปวง เปนเครื่องประกอบให้เราได้ความสุขสบายจนคืนมาบ้านเมืองเหมือนอย่างแต่ก่อน มีอย่างเดียวแต่ที่จะต้องนึกถึงด้วยความขอบใจแลความพอใจจนตลอดเวลาที่เรามีชีวิต

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ