๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้พบในสมุดคำเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดแห่งหนึ่งกล่าวไว้ว่า

อันตราพระโองการนั้นมีอยู่ ๔ อย่าง มหาโลโต ๑ ใช้ไปทิศตะวันออก หงส์อยู่ในพิมาน ๑ นั้นใช้ไปทิศตะวันตก นารายน์ขี่ครุธ ๑ นั้น ใช้ไปทิศเหนือ สังข์อยู่ในปราสาท ๑ นั้น ใช้ไปทิศใต้

อันตราวังหน้านั้น เป็นรูปอุณาโลม ๑ ใช้ไปทั้ง ๔ ทิศ

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานกราบทูลลา ย้ายไปรับราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งของราชการ ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาเมตตา ที่ได้มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นล้นพ้น และยังหวังด้วยเกล้า ฯ ว่า แม้ข้าพระพุทธเจ้าจะย้ายไปจากหอสมุด ก็คงจะทรงพระเมตตากรุณาข้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อไป ทั้งนี้การจะควรสถานไรแล้วแต่จะทรงพระเมตตา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ