๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ทรงพระเมตตาตรัสประทานเรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมีแก่ข้าพระพุทธเจ้านั้น เปนพระเดชพระคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ ในหนังสือลาลูแบที่กล่าวถึงเมืองไทย ได้ให้โน้ตเพลงไทยไว้บทหนึ่ง มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่า สายสมร แล้วต่อไปอ่านเดาได้ความบ้างไม่ได้บ้าง ได้มีผู้บอกข้าพระพุทธเจ้าว่า ทำนองในโน้ตนั้น คล้ายทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีมาก หรือลางทีทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีจะมีเค้ามาจากเพลงนั้นบ้างก็ไม่ทราบเกล้าฯ ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจมีเชื้อเปนของไทยที่สืบต่อกันมาช้านาน และค่อยคลายไป เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องทำให้กลาย เป็นอย่างเดียวกับคำพูดในภาษา

เรื่องหนังสือ สมควรจะตีพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ ตรวจหาฉะบับหนังสือในหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเปนหนังสือไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ก็มีฉะบับอยู่น้อยเรื่องเต็มที เพราะเรื่องดี ๆ พิมพ์กันเสียหมดแล้ว ยังมีเรื่องสุวรรณภูมิเรื่องหนึ่ง หอสมุดได้มาจากหอหลวง เป็นเรื่องว่าด้วยราชประเพณีพะม่าโบราณ คิดด้วยเกล้าฯ ว่าจะเหมาะแก่งาน แต่ฉะบับมีเพียงเล่มสองเล่มเดียว นอกนี้มี กฎหมายเก่าแคว้นลานนา ซึ่งได้คัดเป็นตัวหนังสือไทยแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายเรื่องสุวรรณภูมิ และเรื่องกฎหมายเก่าแคว้นลานนา มากับหนังสือนี้ ยังเรื่องพระราชลัญจกร ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ถวายไป อาจตีพิมพ์ในงานนี้ได้ แต่จะต้องเสียค่ารูปลายพระราชลัญจกรมากสักหน่อย ถ้ารวมรูปลงในกระดาษหน้าเดียวกันหลาย ๆ รูปก็พอจะเบาค่าตีพิมพ์ลงไปได้ หนังสือเรื่องนี้ หากไม่หาโอกาสตีพิมพ์รักษาเรื่องไว้ คิดด้วยเกล้าฯ ว่า จะหาเจ้าภาพในงานศพที่เป็นสามัญตีพิมพ์ไม่ค่อยได้

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ