บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๕

บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๕

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ

ทรง

บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ

ประทาน

พระยาอนุมานราชธน

บริษัทสำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

๕๙๙ ถนนไมตรีจิต กรุงเทพ ฯ ๑ โทร. ๒๒๑๐๑๑๑-๕

ตีพิมพ์ครั้งแรก ๒๘ เมษายน ๒๕๐๖

ดีพิมพ์ครั้งที่สอง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ