๘๘. เรื่องสืบสันตติวงษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๒ ทรงพระประชวรโดยรวดเร็ว แลมีพระอาการตรัสไม่ได้มาแต่แรก จึงไมได้ทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชวงษ์พระองค์ใด ครั้นเสด็จสวรรคตแล้ว พระราชวงษานุวงษ์แลข้าราชการจึงปรึกษากันถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเปนพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ เจริญพระชนมายุกว่าพระองค์อื่น แลได้ทรงรับราชการต่างพระเนตรพระกรรณในราชกิจทั้งปวงมา ให้ผ่านพิภพสืบสนองพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสรรคตนั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ