๗๘. เรื่องขุดปากลัด

ในคราวเมื่อสร้างป้อมเมืองสมุทปราการนั้น ทรงพระราชดำริห์ว่า ป้อมที่ได้สร้างขึ้นที่เมืองนครเขื่อนขันธ์แต่ก่อน ก็ยังค้างอยู่ไม่สำเร็จบริบูรณ์ จึงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพเปนแม่กองทำการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ที่ยังค้างอยู่ ได้สร้างป้อมขึ้นอิกป้อม ๑ ชื่อป้อมเพ็ชรหึง แลให้ขุดคลองลัดหลังเมืองนครเขื่อนขันธ์คลอง ๑ มาทลุออกคลองตาลาว คลองลัดที่ขุดใหม่นี้ เมื่อขุดกว้าง ๖ วา ฦก ๕ ศอก ยาว ๕๐ เส้น กรมหมื่นศักดิพลเสพทรงสร้างวัดขึ้นในคลองลัดที่ขุดใหม่วัด ๑ พระราชทานนามว่า วัดไพชยนต์พลเสพ พระยาเพ็ชรพิไชย (เกษ) ซึ่งเปนนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ สร้างวัดขึ้นวัด ๑ ใกล้กันกับวัดไพชยนต์ ชื่อวัดโปรดเกษเชษฐาราม ยังเปนพระอารามหลวงอยู่จนทุกวันนี้ทั้ง ๒ วัด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ