๔๐. เรื่องตั้งเมืองกลันตันเปนประเทศราช

เมืองกลันตันเดิมเปนเมืองขึ้นเมืองตรังกานู ดังกล่าวมาแล้ว เห็นจะเปนในราวปีจอฉศก จุลศักราช ๑๑๗๖ พ.ศ. ๒๓๕๗ พระยากลันตัน (หลวงมหะหมัด) เกิดวิวาทบาดหมางกับพระยาตรังกานู (อมัด) จึงมืใบบอกเข้ามายังพระยาวิเศษภักดี (จ๋ง) ผู้ว่าราชการเมืองสงขลา จะขอถวายต้นไม้ทองเงินขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระยาสงขลาไม่ยอม พระยากลันตันจึงบอกเข้ามายังพระยานครฯ (น้อย) จะประจวบกับเวลากรมหมื่นศักดิพลเสพ เสด็จอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชหรือไม่ ข้อนี้ไม่แน่ แต่พระยานครศรีธรรมราชรับธุระพระยากลันตันบอกเข้ามายังกรุงเทพฯ จึงโปรดให้เมืองกลันตันเปนเมืองประเทศราชขึ้นต่อกรุงเทพฯ อยู่ในบังคับบัญชาเมืองนครศรีธรรมราชแต่นั้นมา[๑] ตั้งแต่นั้นเมืองนครศรีธรรมราชจึงได้ว่ากล่าวเมืองไทรบุรีกับเมืองกลันตัน ส่วนเมืองสงขลาคงได้ว่ากล่าวเมืองตรังกานูกับเมืองปัตตานี ซึ่งแยกเปน ๗ หัวเมือง[๑] ในหนังสือพงษาวดารเมืองสงขลา แลพงษาวดารเมืองกลันตัน ว่าเมืองกลันตันแยกเปนประเทศราชขึ้นกรุงเทพฯ ตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๑ แต่ข้าพเจ้าได้พบหลักฐานที่อื่น แลคิดคำนวณชั้นบุคคลที่ปรากฎชื่อในพงษาวดารเมืองกลันตัน เช่นพระยากลันตัน (สนิปากแดง) แลพระยาบาโงย ซึ่งมีชื่อในจดหมายหลวงอุดมสมบัติ ครั้งจุลศักราช ๑๒๐๐ ในรัชกาลที่ ๓ เชื่อว่าพึ่งตั้งเปนประเทศราช เมื่อในรัชกาลที่ ๒ ในปีที่กล่าวมาแล้ว

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ