๗๖. เรื่องสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

เมื่อเดือน ๙ ปีมเมียจัตวาศก สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) ประชวรสิ้นพระชนม์เมื่อณวันศุกรเดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ โปรดให้ทำเมรุผ้าขาวที่ท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงเมื่อเดือน ๑๒ ปีนั้น[๑] ครั้นถึงณเดือน ๔ จึงทรงตั้งสมเด็จพระวันรัตน์ (ด่อน) วัดสระเกษ เปนสมเด็จพระสังฆราช แห่มาสถิตย์ณวัดมหาธาตุ

ในคราวที่ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) นี้ ทรงตั้งพระราชาคณะอิก ๒ รูป คือ ตั้งพระมหาจี่เปรียญเอกวัดราชบุรณะ เปนพระอมรโมลี พระมหาถึกเปรียญเอกวัดพระเชตุพน เปนพระศรีวิสุทธิวงษ์ โดยเปรียญทั้ง ๒ องค์นั้นเปนธรรมกถึกมีเกียรติคุณมาก ตำแหน่งพระราชาคณะ ที่พระอมรโมลี พระศรีวิสุทธิวงษ์ ทรงตั้งขึ้นในครั้งนั้นเปนคราวแรก เปนพิเศษ จึงเปนตำแหน่งพระราชาคณะพิเศษสำหรับทรงเลือกตั้งผู้ซึ่งทรงนิยมในคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉภาะ เปนประเพณีสืบมาจนตราบเท่าทุกวันนี้[๒][๑] มีจดหมายเหตุในห้องอาลักษณ ว่าพระศพสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ได้ทรงพระโกษฐทอง

[๒] พระอมรโมลี (จี่) อยู่มาจนได้เปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในรัชกาลที่ ๔ ถึงมรณะภาพในรัชกาลที่ ๕ พระศรีวิสุทธิวงษ์ (ถึก) นั้น ภายหลังได้เปนที่พระธรรมวโรดม ถึงมรณะภาพในรัชกาลที่ ๔

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ