๘๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงผนวชเปนพระภิกษุ

ครั้นถึงเดือน ๘ ปีวอกฉศก มีพระราชดำรัสว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ พระชนมายุครบอุปสมบท แต่เปนเวลาพระเคราะห์ร้าย เสียช้างสำคัญศรีบ้านศรีเมือง ให้จัดการทรงผนวชแต่โดยควร อย่าให้เสียปีเสียเดือน ไม่ต้องแห่แหนเปนการใหญ่เหมือนอย่างประเพณีทรงผนวชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งได้เคยทำมาแต่ก่อน ครั้นถึงณวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ จึงโปรดให้มีงานเวียนเทียนสมโภชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน[๑] รุ่งขึ้นณวันพุฒ เดือน ๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ทรงพระเสลี่ยง มีกระบวนแห่พอสมควร คือกระบวนช้างม้าแลกระบวนพลเดินเท้า เครื่องสูงกลองชนะ แห่ออกประตูวิเศษไชยศรีไปเข้าประตูสวัสดิโสภา มาประทับเกยพลับพลาเปลื้องเครื่องน่าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงโปรยทานแล้ว เปลื้องเครื่องเข้าสู่ที่สรง แล้วทรงพระภูษาจีบเขียนทองทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ[๒] ทรงผนวชในที่ชุมนุมสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เปนพระอุปัชฌาย์ พระราชาคณะองค์ใดจะเปนกรรมวาจาจารย์ แลอนุสาวนาจารย์ หาปรากฎไม่ ทรงผนวชแล้ว ประทับอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคืน ๑ ด้วยในบ่ายวันทรงผนวชนั้นมีการสวดมนต์ฉลอง รุ่งขึ้นเลี้ยงพระแล้วจึงเสด็จไปประทับอยู่ในวัดมหาธาตุ[๑] คือพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทุกวันนี้

[๒] การแห่ทรงผนวชที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้ากล่าวตามที่จดไว้ในหนังสือพระราชพงษาวดาร ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงษ์ แต่มีความสงสัยอยู่ ตามที่ข้าพเจ้าได้ยินคำบอกเล่าต่อมา ว่าไม่ได้แห่ทีเดียว ดูเหมือนจะทรงพระเสลี่ยงไปเข้าทางประตูด้านตวันตก วัดพระศรีรัตนศาสตาราม อย่างทรงผนวชเจ้านายในชั้นหลังมา แต่ข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนที่จะคัดค้าน เห็นได้แต่ว่าตามที่เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ท่านจดไว้ ต้องนับว่าเปนกระบวนแห่อย่างน้อย

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ