๘๒. เรื่องพระยาช้างเผือกล้ม

ถึงเดือน ๗ ปีวอกฉศก เมื่อขึ้น ๗ ค่ำ พระยาเสวตรไอยราล้มช้าง ๑ ครั้งถึงแรม ๘ ค่ำในเดือนเดียวกันนั้น พระยาเสวตรคชลักษณล้มอิกช้าง ๑ เหตุที่พระยาช้างเผือกอันเปนศรีพระนคร นับว่าเปนคู่พระบารมีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๒ ล้มไปในคราวเดียวกันถึง ๒ ช้างเช่นนั้น เปนเหตุให้เกิดรู้สึกกันทั่วไปว่าเปนอุปัทวเหตุอันสำคัญมีขึ้น จนถึงไม่สบายพระไทยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ