๒๙. เรื่องตั้งกรม

ปีรกาเบญจศก จุล ๑๑๗๕ พ.ศ. ๒๓๕๖ ในปีรกาเบญจศกนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมเจ้านายหลายพระองค์ คือ

๑ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม เปนกรมหมื่นอินทรพิพิธ

๒ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับ เปนกรมหมื่นจิตรภักดี

๓ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าคันธรศ เปนกรมหมื่นศรีสุเรนทร

๔ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ เปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร (คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)[๑]

๕ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร เปนกรมมื่นสุรินทรรักษ์

๖ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา เปนกรมหมื่นรามอิศเรศ

๗ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไกรสร เปนกรมหมื่นรักษ์รณเรศ

๘ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าพระวาสุกรี เปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส

๙ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ เปนกรมหมื่นสุนทรธิบดี

๑๐ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามั่ง เปนกรมหมื่นเดชอดิศร

๑๑ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าพนมวัน เปนกรมหมื่นพิพิธภูเบนทร์

๑๒ พระเจ้าหลานเธอ (ลูกเธอในกรมพระราชวังบวรฯ) พระองค์เจ้าประยงคุ์ เปนกรมหมื่นธิเบศร์บวร

๑๓ พระองค์เจ้าฉิม เปนกรมหมื่นนรินทรเทพ (พระองค์เจ้าฉิมเปนโอรสของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ พระมารดาเปนพระเจ้าน้องนางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งปรากฎพระนามภายหลังว่า กรมหลวงนรินทรเทวี)[๑] การตั้งกรมเจ้านายในรัชกาลที่ ๒ ในจดหมายเหตุห้องอาลักษณปรากฎว่า ตั้งก่อนปีรกานี้แต่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับกรมสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพันปีหลวงเท่านั้น นอกจากนั้นมาตั้งกรมคราวแรก เมื่อณวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีรกาเบญจศก

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ