๔๘. เรื่องใช้ธงช้าง

เนื่องแต่เหตุที่ได้ช้างเผือกเอก ๓ ช้าง ธงซึ่งชักในเรือกำปั่นหลวงที่แต่งไปค้าขายยังนานาประเทศ โปรดให้ทำรูปช้างสีขาวอยู่กลางวงจักรติดในธงพื้นแดง เปนมูลเหตุที่ใช้ธงช้างเปนธงสำหรับชาติไทยแต่นั้นมา[๑][๑] ธงสำหรับชาติไทย ที่ใช้ในเรือ แต่ก่อนมาจะใช้ธงอย่างไร ข้าพเจ้าได้ตรวจค้นในหนังสือที่ฝรั่งแต่ง ไม่พบ มาพบในหนังสือจดหมายเหตุทูตไทยไปลังกาทวีป เมื่อคราวพระอุบาลีออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหฬ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกรฐ ว่าใช้ธงพื้นแดงสีเดียว จึงเห็นว่าคงจะใช้ธงสีแดงเปนธงชาติมาแต่โบราณ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ