๕๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงผนวชสามเณร

ในเดือนแปดอุตราสาธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ มีการแห่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ไปทรงผนวชเปนสามเณรที่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม[๑] สมเด็จพระสังฆราช (มี) เปนพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (สุก) วัดราชสิทธารามเปนพระอาจารย์ ทรงผนวชแล้วเสด็จไปประทับอยู่ณวัดมหาธาตุ พระตำหนักอยู่ทางต้นโพธิ์ลังกามุมวัดด้านตวันออกเฉียงเหนือ[๒] อนึ่งเปนประเพณีเจ้านายเมื่อทรงผนวช ย่อมหัดเทศน์มหาชาติ เพื่อจะได้เทศน์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ ฯ เมื่อทรงผนวชเปนสามเณรได้ทรงหัดเทศน์กัณฑ์มัทรี แลได้ถวายเทศน์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ครั้นเทศน์หลวงแล้ว ถึงเดือน ๑๒ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ มีเทศน์มหาชาติที่วัง ทรงทำกระจาดใหญ่บูชากัณฑ์เทศน์มัทรี แลเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ มาประทานเทศนา กระจาดใหญ่ครั้งนั้น ว่าเปนการครึกครื้นใหญ่โตกว่าที่เคยทำมาแต่ก่อน[๓] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ทรงผนวชอยู่จนออกพรรษาแล้วจึงลาผนวช[๑] กระบวนแห่ครั้งนี้จัดอย่างไร ไม่ปรากฎ เข้าใจว่าคงจะเทียบเปนทำนองเดียวกันกับเมื่อแห่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยทรงผนวชเปนพระภิกษุเมื่อในรัชกาลที่ ๑

[๒] ถึงรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงสร้างพระวิหารขึ้นไว้ในที่บริเวณซึ่งเคยเปนพระตำหนัก วิหารนั้นยังปรากฎอยู่จนทุกวันนี้

[๓] ประเพณีมีกระจาดใหญ่ในเวลาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ ที่ทรงผนวชถวายเทศน์มหาชาติ ว่ามีแต่ครั้งนั้นมาเปนตัวอย่าง ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชสามเณร ถวายเทศน์กัณฑ์สักรบรรพ ก็มีกระจาดใหญ่ทำเปนสำเภา ตั้งที่น่าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ถึงรัชกาลที่ ๕ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศทรงผนวชสามเณรถวายเทศน์กัณฑ์สักรบรรพ ก็มีกระจาดใหญ่ตั้งที่น่าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสิมา ทรงผนวชสามเณร ถวายเทศน์กัณฑ์ฉกระษัตริย์ที่สวนดุสิต ก็ดปรดให้ทำเปนผลไม้ อันประกอบด้วยเครื่องใช้แลเครื่องประดับต่างๆ บูชากัณฑ์เทศน์ ทำนองเปนกระจาดใหญ่อิกครั้ง ๑

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ