เศรษฐกิจตกต่ำ

(วสันตดิลกฉันท์)

อ้า! โลกชะรอยจริตติด วิปริตละเมอฝัน
ยากแค้นเพราะแสนอุดมธัญ- [๑]ทุเรศประหลาดเหลือ
ผองภัณฑสรรพอุปโภค[๒] กิจโลกทำเหลือเฟือ
เกลื่อนกลาดตลาดบุรณเบือ บมิแพงเพราะแข่งขาย
สร้างเกินฤเขินเพราะธนค่น[๓] ฤระคนณทุกภาย
โทษอื่นทำไมผิวจำหน่าย เหมาะเจาะต้องสนองผล
มีน้อยมิพอก็และลำบาก ผิวมากสิกลับจน
ฤๅวายก็บ่นระบุก็บ่น กลบ้า ณ คลองสาน
จ่ายดีจะมีคุณประโยชน์ กลิโทษบแผ้วพาล
คนกินฤใช้ฤจะทำงาน ตละล้วนจำนวนหลาย
แสนยานุภาพพลกะพือ ธนซื้อมิเสียดาย
ซื้อจัตุปัจจัยจำหน่าย นรเลี้ยงมิดีหรือ[๔]
ช่วยยกพสกปกติภา- วประสาธ[๕]ปรนปรือ
แรงงานสราญชีพกะพือ สุขพ้นจำนนทาง
งานคิดกิจพลกำลัง จะประทังทะเลขวาง
ซึ่งบัดจะวัดระยะระหว่าง ดุจหล้าและฟ้าหาว[๖]
โลกรู้ประดิษฐ์ฤจะมิรู้ รสลิ้มสราญราว
รู้ขายก็รู้ธุระ ณ คราว ธนซื้อแสวงสิน
จัดดีทวีคุณประโยชน์ นิรโทษมลทิน
ขาดจัดพิบัติพิบุลผลิน ผิจะมากก็หม้ายหมัน[๗]
บ้านเมืองเมลืองศิลปสิทธิ์ วรวิทยาอัน
อาจอวยมนุษย์ดุจสวรรค์ วนสร้างสล้างเวียง[๘]
ครื้นครึกอธึกสถลทาง คฤหหว่างวิถีเรียง
เก่าใหม่วิไลและปุปะเพียง จะพิพาทฤโพนทนา[๙]
บรรดาสถาปัตยกรรม[๑๐] ผิจะทำก็เหลือตรา
มากหน้าสถาปนิกหา บมิยากลำบากหนอ
ปวงจัตุปัจจัยจะจัด บริษัทสมรรถพอ[๑๑]
เสนาศน์คฤหาสน์มหุรดิ[๑๒]รอ ระบุสั่งประดังทำ
เสื้อผ้าประดาจีวรภัณ- ฑอนันต์นิยมนำ
มากใช้และมากปุรณกรรม[๑๓] กระทำมากสิยิ่งดี
อาหารก็พาลนรจะอด กสิลดจำนวนพี
มากผลสิคนสุขจะมี ชิวแม้น ณ แมนสรวง
โลกมีวิธีทำและจำหน่าย ธุระขายและซื้อปวง
คิดขายไฉนจะบมิควง คติซื้อเหมาะครือกัน
ทำได้ผิใช้ชำนิชำนาญ อวสานก็สมสวรรค์
ทำเป็นละ! แต่อุตริขัน ขณะใช้สิไม่เป็น[๑๔]
โทษใครทำไมบมิประโยชน์ ผิจะโทษมิยากเย็น
โทษโลกเพราะโลกอุตริเล่น วิปลาสริขาดเหลือ
ก่อเศรษฐกิจวิวิธกรรม[๑๕] ผลจำเพาะเหลือเฟือ
ขาดข้างจำหน่ายนิกรเพื่อ สุขภาพมิสาบสูบ
ทำได้ก็ชัยชะนะสภาพ[๑๖] ผลลาภทวีคูณ
ใช้ได้สำเร็จผลพิบูล ชะนะเศรษฐกิจหนอ![๑๗]
ดอกบัวประจักษ์ดุจจักร[๑๘] อัปลักษณ์กลีพอ
บัวแน่เถอะแก้บุรณก่อ[๑๙] กลิร้ายจะหายศูนย์
วันนี้ดิถีกระทำสำเร็จ ผลเผล็ดทวีคูณ
วันหน้าประดาผลพิบูล จะบำเรอเผยอฐาน[๒๐]
เราทุกข์เพราะทำธุระสำเร็จ ผลเผล็ดสิไพล่พาล
หลานเราจะเนานรพิมาน ทิพย์ไม้[๒๑] ณ มุมเมือง

มีน. ๗๓


[๑] อุดมธัญญ ตะวันออกอุดมด้วยข้าวสาร เพราะทุกประเทศที่ทำนาได้ข้าวงาม ญี่ปุ่นเคยซื้อข้าว ยังกลับมีข้าวขาย ทางตะวันตกข้าวสาลีของรุสเซียมีเกลื่อนตลาดยุโรป และอเมริกา ทำให้ราคาตกมาก

[๒] ......อุปโภค สินค้าอุตสาหกรรม อเมริกาตั้งต้นทำเป็นขนานใหญ่ Mass Production ยุโรปก็ตามแข่งขัน

[๓] ......ค่น นักเศรษฐกิจอธิบายว่า ของมีมาก ความต้องการก็มีมาก แต่การจำหน่ายจ่ายแจก คือการซื้อขายนั้นเองไม่สะดวก เพราะจำนวนทองที่หาได้ไม่พอกับส่วนสินค้าของโลกที่ทวีขึ้นในปีหนึ่งๆ นอกนั้นอเมริกาและฝรั่งเศส ยังเก็บทองเป็นทุนสำรองไว้มากมาย จึงทำให้ทองในตลาดมีน้อยไม่พอที่จะทำให้การซื้อขายเป็นไปสะดวก ทองหายากแพงขึ้นก็ได้แก่ราคาของถูกลงนั้นเอง อนึ่งกำแพงภาษีกับโควต้ากำลังกำเริบ

[๔] ......หรือ ทั่วโลกกล่าวว่า “ซื้อเรือรบซื้อได้ ซื้ออุปโภคบริโภคทำไมไม่ได้”

[๕] ประสาธ จัดเข้าระเบียบ วางระเบียบให้ ความทั้งบรรทัดหมายถึงทำฐานการอยู่กินของมนุษย์ให้สูงขึ้น โดยมีกินมีใช้สมบูรณ์ขึ้น

[๖] ......หาว ค่าแรงสำหรับงานแรง (กรรมกร) กับสำหรับงานคิดหรืองานฝีมือ ยังผิดกันไกล แรงงานวันละบาท แต่งานคิดอาจวันละร้อยบาทก็ได้ ดาราภาพยนตร์ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ ๘๐๐ เหรียญทองก็มี จึงเปรียบว่าไกลกันลิบดุจมีทะเลมาขวาง หรือห่างกันดุจแผ่นดินกับฟ้า

[๗] ......หมัน ผลินแปลว่าได้ผล มีผล การที่ขาดจัดนี้ ถึงได้ผลมากคนก็ยังไม่มีจะกินไม่มีจะใช้อยู่มากมายนั้นเอง คือผลที่ได้ยังไม่ถึงคนที่ต้องได้สะดวก

[๘] ......เวียง บ้านเมืองทุกวันนี้เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ อาจทำเมืองมนุษย์ให้เป็นสวรรค์ ทำป่าให้เป็นบ้านเมือง เช่นรถไฟไปในป่าๆ ก็กลับกลายเป็นบ้านคนขึ้น

[๙] ......โพนทนา ตึกงามกับโรงสังกะสีปุปะอยู่ใกล้ๆ กัน ประดุจทะเลาะกันหรือกล่าวโทษฟ้องกันอยู่วันยังค่ำ คืนยังรุ่ง

[๑๐] สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง สถาปนิก คือ นายช่างก่อสร้าง

[๑๑] ......พอ เครื่องจำเป็นสำหรับชีวิต ๔ อย่าง คือ จีวร (เครื่องนุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานปัจจัย (ยาแก้โรค) ทุกวันนี้คนเราสามารถพอที่จะทำได้

[๑๒] ......มหุรดิ โมงยาม ทั้งบรรทัดเอาความว่า ที่อยู่และเหย้าเรือนยังรอโอกาสที่จะมีผู้สั่งให้สร้างขึ้นเท่านั้น ที่ไหนมีสั่ง ที่นั้นก็มีการทำได้ทีเดียว

[๑๓] ปุรณกรรม เล็งถึงการกระทำอุตสาหกรรม คือ ผ้าผ่อนต่างๆ

[๑๔] ไม่เป็น เช่นมีข้าวเหลือขาย มีของใช้ล้นตลาดและโรงงาน มิรู้ที่จะจำหน่ายให้หมดได้อย่างไร มนุษย์ที่ต้องการก็ถมไป

[๑๕] วิวิธกรรม การทำสิ่งต่างๆ คือ อุตสาหกรรมต่างๆ นั้นเอง

[๑๖] ......สภาพ เอาวัตถุดิบมาทำเครื่องใช้ หรือปลูกพืชเป็นอาหาร เป็นการชนะธรรมชาติ

[๑๗] ......หนอ ถ้าสิ่งที่ทำขึ้นได้ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่ติดขัดขาดๆ เหลือๆ อย่างเดี๋ยวนี้ เราก็เอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจได้

[๑๘] ......จักร เห็นดอกบัวเป็นกงจักร

[๑๙] ......บุรณก่อ คิดแก้ไขใช้ดอกบัว (คือสิ่งที่เราทำได้มากๆ เดี๋ยวนี้) ให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอย่างดีที่สุด Consume economically what we now scientifically produce.

[๒๐] ......ฐาน ทำการอยู่กินของมนุษย์ให้สูงขึ้น เนื่องจากทำได้มากแล้วจำหน่ายเหมาะ ไม่ขาดๆ เหลือๆ เหมือนเดี๋ยวนี้

[๒๑] ทิพย์ไม้ ต้นกัลปพฤกษ์ ดังที่ท่านกล่าวว่าในศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้นอยู่สี่มุมเมือง ใครปราร์ถนาอะไร ก็ไปเก็บเอาได้ทุกเมื่อ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ