ดาราทองแห่งการแข่งขันยานยนตร์

ดาราสุวรรณทรง พิรพงศ์พิไลพรรณ
เลิศหล้ากระยาหงัน กิติก้องประลองสนาม
รถใครมิใยเยี่ยม พลเหี้ยมกำแหงยาม
ขันแข่งพระแรงราม รณยู่ริปูแหยง
เทอดนามสยามบุตร บริสุทธิสำแดง
สอยดาวคำดำแคง คุณค่าจะหาไหน
หน่อภาณุรังษี รัศมีประเทืองไกล
ดาวทอง ณ​ ธงไทย พิรท่านประทานเรา
โลกชัดสมรรถภาพ ผิวเลิศประเสริฐเอา
ชัยโลกจะโลกเสา- วนน้อมนิยมชม

ตุล. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ