ศานติสมัย

ทุกวันนี้มีแต่แหล่งสงบ เทศทวนทบถ้วนทั่วหัวระแหง
ทุกประเทศเขตต์ขัณฑ์แข่งกันแสดง ฤทธิแรงรักสงบจบเจนใจ
รัฐบุรุษทุกนายหมายสันติภาพ เพิ่มเขี้ยวงายาอาบพิษอย่างใหม่
รู้จักเจียมจำเตรียมตนเข้าไว้ ใครเกะกะจะได้ป้องกันตัว
อิตาลีเคราะห์ดีไม่มีประมาท จึงสามารถต่อสู้แขกผู้ยั่ว[๑]
ฮิตเลอร์คลุมลุ่มไรน์เพราะให้กลัว ว่ายุโรปจะสั่วสิ้นเสรี
ต้องเลิกเหยียบเลิกเหยียดเกียรติแห่งกัน ลบสัญญาเพื่อสันติภาพ[๒]นี่!
ทำเพื่อศานติไซร้เป็นไรมี ทุกวันนี้ศานติสมัยใช่ไหมเอย

พฤษภ. ๗๙[๑] ......ผู้ยั่ว อิตาลีเข้าตีอบิสสิเนียแต่ พ.ศ.​๒๔๗๘

[๒] ......สันติภาพ เยอรมนียกกองทหารเข้าตั้งในเขตต์ลุ่มน้ำไรน์ ซึ่งผิดสัญญาโลคาโนที่ตัวเองเป็นภาคีด้วยความสมัครใจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ