วัฏฏโก โลโก

Absolute Monarchy ประเพณีโบราณนานนักหนา
มีกษัตริย์เถลิงรัฐวัฒนา พระเดชานุภาพปราบภัยพาล
ร่มโพธิ์ทองป้องประชาสง่าฤทธิ์ เจ้าชีวิตเจ้าหล้ามหาศาล
นรเทพเทววงศ์องค์อวตาร[๑] ทรงบันดาลสุขทุกข์ทุกเมื่อไป
Democracy เป็นวิธีผันแปรแก้ไข
เปลี่ยนจากอัตตาธิปตัย[๒] ให้ราษฎรเป็นใหญ่วิไลรัฐ
เลือกกันเป็นประธานาธิบดี หรือให้มีกษัตริย์เดชจำกัด
ราษฎร์ปกป้องครองราษฎร์เพื่อราษฎร์ชัด ปฏิบัติเสรีดีกระไร
Communism เป็นทางนำรุดหน้าบ้าบิ่นใหญ่
จะลุโลกศรีอารย์ในทันใด ใช้วิธีปฏิวัตรตัดตะบม
รวมทุนรวมแรงรวมงาน รวมสถานที่จัดรัฐสะสม
ถือเกณฑ์รวมร่วมโลก[๓]โภคอุดม เลิกนิยมชาติ ชั้น, วรรณ, เขาเรา
Dictatorship เพิ่งถูกหยิบขึ้นใช้ใหม่แกมเก่า
เกณฑ์อัตตาธิปตัยไม่บันเทา เพียงแต่เอาอำมาตย์เป็นประมุข
พระราชา, แม้ประธานาธิบดี ยอมให้มีชูเชิดประเสริฐสุข
แต่อำนาจบงการงานตามยุค ตกแก่มุขอำมาตย์องอาจจริง[๔]
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มอบอำนาจประชาใช้ได้ทุกสิ่ง
เช่นเดม็อคราซีมีอ้างอิง กว่านั้นยิ่งลำบากคนมากนัก
บัดนี้มีวิธีเอกพจน์ ไม่ใช่ราษฎร์ทั้งหมดดังตระหนัก
ราษฎรคนเดียวเที่ยวทวงรัก จนครองเมืองเรืองศักดิ์ประจักษ์จริง
ไม่ทรงราชย์ทรงอำนาจบงการ เป็นจอมปราณจอมจิตต์สิทธิ์ใหญ่ยิ่ง
เว้นปัญหาทายาทไม่พาดพิง เพราะเป็นสิ่งสงวนไว้ให้เลือกกัน
รัฐประศาสน์ โอนอำนาจไปมาดูน่าขัน
บนลงล่างล่างขึ้นบนสับสนครัน[๕] พัลวันหลายแบบล้วนแยบคาย
แอบโสลูตมอนาคีหมอดีดอก จึงเดม็อคราซีดีเหลือหลาย
ครั้นเลยเถิดเกิดขยับจะกลับกลาย เข้าหานายดิกเตเตอร์ให้เธอพา
รัฐศาสตร์ พระทรงราชย์ขาดเลือกจึงลดค่า
ต้องแล้วแต่ธรรมชาติจัดแต่งมา แต่ประชาธิปตัยก็ติกัน
ประธานาธิบดีมีชมรม[๖] ขาดนิยมเป็นกลางอย่างกวดขัน
เท่ากับเปลี่ยนตำแหน่งแหล่งกลางนั้น เป็นการเมืองเหมาะมั่นเขาเรามี[๗]
แผนบงการ เคยวิตถานเลิศล้นและป่นปี้[๘]
มอบชีวิตจิตต์ใจให้เสรี ขาดวิธีผู้แทนเข้าแค่นแคะ
มนุษย์ไม่มีใจเป็นของตน กลายเป็นคนส่วนรวมร่วมฝูงแกะ
ทำอะไรไม่มีใครกล้าข้องแวะ หนักเข้าต้องเหลาะแหละรวนเรไป
ส่วนเดม็อคราซีเกินดีนัก คณะพรรคครอบงำทำเหลวใหล[๙]
สองสุดโต่งใดก็ตามไม่งามไซร้ ท่านให้ใช้มัชฌิมาว่ายอดดี[๑๐]
Corporate State[๑๑] ถ้าสำเร็จก็วิเศษประเสริฐศรี
ฟังโดยศัพท์รับว่าสามัคคี เป็นคุณงามความดีที่พอเพียง
ถ้าแม้ผู้ปกครองลงคลองกับ ผู้ได้รับปกครองเป็นของเที่ยง
ว่าหันหน้าหากันมิ่งขวัญเวียง หวังผะเดียงส่วนรวมร่วมกันไป[๑๒]
อันว่าคอโปเรตสเตตนี้ แม้เดม็อคราซีก็มีได้
รัฐบาลก้าวหน้าพาครรไล[๑๓] ตามแผนผังตั้งไว้ให้ชอบที
Fashion ช่างกระไรบากบั่นมาถึงนี่
ไม่แต่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสตรี มาเปลี่ยนสีปกครองลองเยื้องยัก
ตั้งเวลาให้เหมาะฉะเพาะอย่าง อย่าถี่ห่างเกินควรด่วนหาญหัก
ผมสั้นยาวคราวนั้นขบขันนัก[๑๔] คอยสำดักทางไคลให้จงดี!
วัฏฏโก โลโก[๑๕] พิภพโคจรจักราศี
เฝ้าหมุนเวียนเปลี่ยนทิวาราตรี มิได้มีอยู่นิ่งจริงๆ เจียว
คติธรรมล้ำเลิศประเสริฐรส ก็วางบทอนิจจัง[๑๖]ตั้งยึดเหนี่ยว
โลกกับธรรมสำนองลงคลองเดียว เราจึงเที่ยว วัฏฏโก โลโก เอย

สิงห์. ๗๗.[๑] อวตาร คือ นารายณ์แบ่งภาคลงมาเกิด คำว่า ‘พงศาวดาร’ ท่านจึงห้ามมิให้ใช้แก่ประเทศที่ไม่เคยนิยมว่า กษัตริย์ของตัวเป็นองค์อวตาร และท่านบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ให้ใช้ว่า ‘ประวัติการ’ หรือ ‘ประวัติศาสตร์’

[๒] อัตตาธิปตัย เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ คือความเห็นของกษัตริย์. อธิปตัย ๓ นั้นรวมโลกาธิปตัย เอาความเห็นของปวงชนเป็นใหญ่ กับธรรมาธิปตัย เอาที่ถูกต้องด้วยคลองธรรมเป็นใหญ่เข้าด้วย

[๓] ......โลก ลัทธิคอมมิวนิสมฺ ไม่นิยมการถือชาติ

[๔] ......จริง ฮิตเลอร์ ดิกเตเตอร์ของเยอรมนี เมื่อประธานาธิบดีฮินเด็นบรูกถึงอสัญญกรรมแล้ว ได้รวมตำแหน่งประธานาธิบดีเข้ากับตำแหน่งผู้บงการและตนเป็นผู้รับเลือกจากประชาชนให้เข้าดำรงตำแหน่งนี้ จึงเกิดมีลัทธิบงการที่ประมุขแห่งชาติบงการเอง เข้าทำนองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่หาเป็นพระราชาไม่

[๕] ......ครัน ราชอำนาจเปลี่ยนมาเป็นอำนาจราษฎร อำนาจราษฎรเปลี่ยนกลับไปเป็นอำนาจของมุขอำมาตย์ผู้บงการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาบัดนี้มุขอำมาตย์นั้นกลับเข้าสรวมตำแหน่งประมุขแห่งประเทศด้วย เช่น ฮิตเลอร์ แห่งเยอรมนี

[๖] ชมรม คณะพรรค ใช้ตามศัพท์ที่ใช้กันเกลื่อน ๆ หมายความว่า Political party คณะการเมือง

[๗] ......มี ตำแหน่งพระราชาเป็นตำแหน่งประจำ และไม่ขึ้นอยู่ในคณะการเมืองคณะใดๆ ทั้งหมด แต่ประธานาธิบดีนั้นเลือกจากนักการเมืองซึ่งต้องมีคณะพรรค จึงกลายเป็นเขาเป็นเรากับคณะพรรคที่ต่างจากคณะของตัว ไม่เป็นคนกลางแท้ๆ ได้

[๘] ......ป่นปี้ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็คือ แผนบงการนั้นเอง โลกเคยได้พระมหากษัตริย์ที่วิเศษเหลือล้น และเคยได้พระราชาที่ทำให้บ้านเมืองฉิบหายป่นปี้ไปด้วยเหมือนกัน จะเอาแน่หาได้ไม่ เรียกกันว่า ผีเลือก ไม่ใช่คนเลือก

[๙] ......เหลวใหล Party politics คือวิธีการเมืองของชมรม ถ้าเห็นแก่การได้เสียของคณะหนักเกินไป จนเป็นความเสื่อมเสียแก่ชาติบ้านเมืองก็เกินดีไป การเล่นพวกที่เลือกพวกก่อนอื่น ชวนจะให้ไปทางนั้น

[๑๐] ......ดี มัชฌิมาปฏิปทา ทางปฏิบัติโดยสายกลาง ไม่ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป เป็นคติของพุทธศาสนา

[๑๑] Corporate State เป็นศัพท์ทางการเมืองที่ลัทธิบงการแก้ตัวว่าจะใช้ หมายความว่าจะร่วมใจร่วมงานกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง ดร. เอลเลียต รัฐมนตรีว่าการเกษตรของอังกฤษ กล่าวว่า แม้ลัทธิเดม็อคราซีก็จัดให้เป็น Corporate State ได้

[๑๒] ......ไป คือนึกถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตัว

[๑๓] ......ครรไล โดยปกติรัฐบาลเดม็อคราซีต้องปฏิบัติตามความต้องการของมหาชนที่ปรากฏด้วย Public opinion ประหนึ่งว่าราษฎรเป็นผู้นำ และรัฐบาลเป็นผู้ตาม แต่ในการก้าวหน้าก็จำต้องเพาะ Public opinion อยู่บ้าง ทำนองที่ยั่วให้เกิดความต้องการ แล้วก็จะได้จัดให้ตามต้องการ สำหรับเมืองเรา อย่างไร ๆ รัฐบาลก็เป็นผู้นำราษฎรอยู่แล้ว

[๑๔] ......นัก ผู้หญิงของเราไว้ผมสั้นอยู่แล้ว ได้ตั้งต้นเอาอย่างฝรั่งไว้ผมยาวบ้าง ก็พอดีฝรั่งเกิดนิยมผมสั้น และตัดมวยกันยกใหญ่ ทำให้เราต้องตัดมวยเพื่อจะให้ทันสมัยบ้าง

[๑๕] วัฏฏโก โลโก โลกย่อมหมุนเวียนไป

[๑๖] อนิจจัง ความไม่เที่ยง คือความที่เปลี่ยนอยู่เสมอนั้นเอง เป็นกฎสำคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา อีก ๒ กฎในชุดเดียวกัน คือ ทุกข์ ทุกสิ่งเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง ใครไม่อาจบังคับเอาตามชอบใจได้ กับอนัตตา ความไม่ใช่ตัวเรา คือไม่ใช่เรา ที่หลงเรียกว่าเรานั้น ตามทางปรมัตถ์เป็นผิดทั้งนั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ