นรี-นรุปฐาก

(วสันตดิลกฉันท์)

อ้าแม่มิควรฤจะสดับ สุวศัพทตูแสดง
โดยมุ่งจะมอบมติแถลง ธุระเพื่อพิพัฒน์พล
หนักเบาไฉนอภยโทษ ผิจะโกรธก็จำทน
อันผองดรุณินฤมล “นฤ” แน่ละหรือไฉน
ใช่ปราศจากมลวิมุต บริสุทธิ์เสมอไป
เชิงไมตรีจิตต์และมิตรใจ ก็จะเตือนพธูตรู
อันว่านรี นรชไม ชิพ[๑]เฉกดนูชู
เชิงก่อกำเนิดอนุเคราะห์บู- รพกิจมาตา
เติบใหญ่สมัยภริยมิตร ก็สินิทธ์สิเนหา
เหตุนี้แหละกล่าวอรสุดา ดุจชีพกระทาชาย
เชิญศรีนรี-นรุปฐาก วุฒิหากจะเลอหลาย
อ่าองค์เพราะทรงสตยหมาย บริสุทธิสุดสงวน
เริ่มรุ่นจะสุนทรสโม- สรโสมนัศควร
เลือกคบประสพสุมิตรมวล จะมิหม่นมิหมองศรี
วัยน้อยก็พลอยสติจะพร่อง บ่มิถ่องวิถีดี
หูเบากำเลากลวิธี ทุจริตละลวยลม[๒]
แม้หลงทะนงคุณวิเศษ จะประเวศดนูจม
ควรฟังและตั้งจิตรภิรมย์ รสทราบสุวาที
คำเตือนเสมือนสติแสดง จะแสลงฤไรมี
ฟังเถิดบเกิดภยกลี กลหลงละลวยฟัง
สื่อชักจะมักประทุษโทษ คุณโชติผิชั่วบัง[๓]
พกนุ่นจะวุ่นวิปติยัง ตนุต่ำบเป็นตัว
พลาดอื่นจะคืนสินิทธ์อาจ ผิวพลาดเสน่ห์นัว
ยากแท้จะแก้ทุมลมัว บมิหายระคายคง
เชิญขวัญจรัลมรคควร ศิริล้วนลิลาศหงส์
สมเพศและสมประยุรพงษ์ ปฏิพัทธ์พยุงชาย
เลี้ยงโลกเจริญจริยทั่ว คุณมั่วเสมือนหมาย
ศรีเรือนและเพื่อนสุขบวาย วจสิทธิสม เทอญ

เมษ. ๕๗


[๑] นรชไมชิพ คู่ชีวิตของชาย

[๒] ลม หญิงรุ่นที่เสียคนเพราะแม่สื่อ หรือผู้หญิง มีนักต่อนัก

[๓] บัง กล่าวแต่ที่ดี ที่ชั่วปิดบังเสีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ