เตรียมชรา

(วสันตดิลกฉันท์)

ค่อยน้อย, คะนองณขณะหนุ่ม ธุระทุ่มประเทืองงาน
ทอดกายบวายวิริยดาล ฤดิด้วยอำนวยผล
ยามว่างระหว่างกรณิย์มี สุขปรีดิปรือปรน
ปราบเบื่ออะเคื้อ[๑]กิจระคน อติเรกงานหา
อาหารฤงานผิบมิแผก ก็จะเบื่อและแบบยา
นอกนั้นกระชั้นวยชรา ประลุเลิกละงานการ
อยู่เปล่าจะเหงามนระทด ดุจอดกระยาหาร
อาศัยวิเศษสมิต[๒]งาน อติเรกสบายแล
ค่อยเคยคำนึงณขณะรุ่น มนครุ่นกระเหิมแด
เตรียมหาวิชาศิลป, แม้ บมิมีนิสสัยสม
สังคีตประณีตศิลปกรรม จิตรกรรมบำเรอรมย์
เลี้ยงสัตว์พิพัฒน์พิชผะสม กสิศาสตร์สนองนำ
โบราณคะดีกวิประพันธ์ มธุพจน์พิไรคำ
นักธรรมและศาสนุปถัมภ์ ทนุสงฆ์ธำรงบุญ
ทุกทางละอย่างคุณเอนก อติเรกงานหนุน
ถึงคราวจะใช้สมยสุน- ทรชีพชราครอง
มักใช้มิได้เพราะอุปสัค ฤเพราะมักมิช่ำชอง
เพื่อเลือกก็เลือกประดุจลอง และริเล่นระวางวัย
เลิกงานสราญรสชีวิต ผลพิศพึงใจ
หันหาประดากุศลมัย อติเรกงานมอง
นับในจำนวนดนุนิยม อภิรมย์สำเร็จสอง
อิ่มเอมเกษมสุขลำพอง ผลชีพชราเพลิน
ผลนี้สิหนอ! นรจำนง สุขส่งมิห่างเหิน
ภายหนุ่มจะทุ่มพลเผชิญ กรณีย์มิหนีงาน
ภายแก่จะแลพิภพ, เล่น อติเรกงานการ
นี้คืออุดมคติขาน คุณค่าชราเตรียม

๘ พฤศจิก. ๗๗


[๑] อะเคื้อ ดี สะอาด

[๒] สมิต ยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ