จริงกับแต่ง

(อินทรวิเชียรฉันท์)

อ้า! อาตม์จะวาดรูป วรลักษณ์วิลัยวรรณ
แรสีผะสานสรร ก็มิสวยเสมอเหมือน
สายัณห์ตะวันรอน ทินกรกระหยิ่มเยือน
ย้อมเมฆวิเวกเตือน คติภาพนภาเผย
ดีดสีและตีเป่า ธุระเรามิเบาเลย
เสร็จแล้วฤแคล้วเอ่ย เพราะฤไรไฉนหนอ!
ส่วนธรรมชาติทาง ดุริยางคง่ายพอ
ลมฮือกะพือคลอ วนะซ่านประสานเสียง
เสื้อผ้าสตรีเพศ สุวภาพสภาพเพียง
แหวกหน้าและหลังเมียง มธุ[๑]ทัศนาใน
ฝีมือมนุษย์แต่ง ดุจแข่งสภาพไข
แต่งต่อก็แต่งไป ชยสิทธิ์สภาพหวง[๒]
ดังนี้สิหนอเรา ประลุเสาวภาพปวง
ศิษย์สู้กะครูหลวง[๓] คุรุล่อประลองสอน

๑๓ มีน. ๗๖


[๑] ......มธุ น้ำผึ้ง ทั้งวรรคดูเอาความว่า ดูข้างในหวาน

[๒] ......หวง มนุษย์ล่วงรู้ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังมีส่วนอื่นของสภาพที่ยังลี้ลับอยู่เสมอ

[๓] ครูหลวง ใหญ่ ครูหลวงคือสภาพ ซึ่งเป็นครูใหญ่ที่สุดของมนุษย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ