๘. ชื่ออุปัฐฐิตาฉันท์

 
ต.
ช.
ช.
ครุ
 
ตฺชา ชฺคา รุ นา มุ ปฏฺ ฐิ ตา สา

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่ออุปัฐฐิตาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ปาปมิตร ๖ จำพวก)

๏ แถลงลักษณเ วนมิตรฉัพพรร๑๑ค์
พื้นปาปะมหรรต์ ครุโทษเผ่าพา๑๑
๏ ธูตาคณมิตร ทุจริตกอปการย์
ส่ำสิ่งศุขสาน ตสนุกนินักเลง
๏ มีอาทิสกา คณนาก็หลายเพลง
ล้วนลามกเลบง ธนะนาศทุกพรรณ
๏ โสณฑาคณมิตร ก็ริะกิจเสพสรรพ์
สิ่งซึ่งครุทัณฑ์ บรทารกรรมแสวง
๏ เสพย์เพียญชน์สุปภัต ผลขัจฉกพื้นแพง
นานัครศแรง บริหานะโภคา
๏ หนึ่งมิตรนิจนาม กรคือปิปาสา
เสพย์เมรยนา นุประเภทสุราบาน
๏ มืดโมหประหมาท วิปลาศโวหาร
ก่อเกอดคติพาล ภยเพ่อมพิบัติผล
๏ หนึ่งเนกติกา คณพาละชาติชน
ชื่อมิตรพิกล ทุรลักษณ์บาบี
๏ กอปกูฏะทุพา นิชกรรมราคี
เลี้ยงชีพยกระลี กลเลศหลากหลาย
๏ หนึ่งวัญจนิกา ก็ประกาศนามสหาย
มรรษาอภิปราย มละสัตยาธรรม์
๏ เจนจัดตุทุภา ษิตเภทรำพรรณ
พื้นโทษ์อนรร ตอเนกท้งงผอง
๏ หนึ่งสาหสิกา ทุรมิตรจิตรจอง
กิจกักขะละปอง บรทรัพยสิบแสวง
๏ โดยโจระประทุษ ฐผรุษร้ายแรง
ผดุงชนมแสดง ทุจริตกรรมกาย
๏ หกมิตรอสัพ ภิบนับจะเสพย์หมาย
ล้วนมล้างคุณมลาย ศิริวัฒน์สวัสดี
๏ เชลงลักษณฉัน ทอุปัฐฐิตามี
สมเยศกระวี วรชอบประกอปกลอน ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ