๓๓. ชื่อกมลฉันท์

 
ส.
ย.
ส.
ย.
 
๓๓ ลา ติ เญยฺ ยา เส หิ โย เจ

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อกมลฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้ตติยคาถามงคล ๔ ประการ)

๏ จะวิสัชนาสา พิศฎารก็หลายเลบ๑๒
ชินราชนุสาศน์เชล จตุมงคลาแถล๑๒
๏ กลเสาวนาพจน์ วรรศธรรมแสดง
ศุภอรรถแจ้งแจง คุณโทษประโยชน์ขาน
๏ นวองคสาศนา ก็วิถาระมากมาน
พหุสูตธราญาณ ยลธรรมท้งงมวญ
๏ กุศลากุศลเหตุ นุประเภททุกขบวร
ประฎิบัดิโดยควร กิจชอบประกอปตน
๏ ธก็จัดพิพัฒน์มง คลคงพิบุลย์ผล
จะลุโลกุดดล จตุสัตยาญาณ
๏ กลรู้พิเศศสาตร ศิลปชาติเชี่ยวชาญ
คฤหัษฐกอปการย์ กรกรรมแกล้งเกลา
๏ มณิการะเปนอาทิ์ และฉลาดฉลักเฉลา
คุณะยิ่งฤหย่อนเยาว์ ยศเลื่องธราดล
๏ ผิวพรหมจรรยา บริขาระโกศล
จิวราทิกรรมกล ก็ประกิจขจิตรเปน
๏ ชินะนับสุมงคล ศิริยลประโยชน์เหน
อิธภพก็อัญเพญ ผลวัฒนาปรา
๏ กฎิลาภและยศศัก ดิประจักประเจอศสา
กลโลกยฦๅชา กิติศับทสรรเสรอญ
๏ กลหนึ่งก็พึงเพียร วินยเรียนฤห่างเหอน
คฤหวาศนิราศเจรอญ อกุศลณะไตรทวาร
๏ ชินพงษพุทธบุตร บริสุทธิ์ศิลาจาร
จตุรงค์ประมาณมาน ก็อุสาหสังวร
๏ วรวัฒนมงคล นฤมลนิรันดร
อุภภพสถาพร พฤฒิภาพไพรบูลย์
๏ กลกล่าวสุภาษิต ทุจริตวจีสูญ
พจนานุกูลภูล ศุภสัตยาสาร
๏ ทวิโลกยฦๅคุณ ก็วิบุลยบันดาล
อภิมงคลาลาญ ทุวิบากวิบัติไภย
๏ คณะฉันทสรรค์นาม กรตามบุราณไข
บทกลกระมลไพ เราะหพร้องลบองแสดง ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ