๒. ชื่ออริยจะปะลาฉันท์

ส.
ช.
ม.
ช.
ต.
ลหุ
ภ.
ครุ
รุ มชฺ โต กา โร ตุตฺ โก ทุ ติ โก ลา
                     
๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา

มีบทบังคับและนับมาตราทั้ง ๔ บาทเหมือนอริยชาติ

แต่มีชะคณะอยู่ที่คณะคำรบ ในบาท และบาท ดุจกัน

และมีครุกระหนาบหน้าหลัง และลหุตัว ๑ อยู่ที่คำรบ ๑ อยู่ที่คำรบ ๗ อักษรในบาท ๔

ชื่ออริยจะปะลาฉันท์ ดังนี้

ราชนิธิสาตร

ม.
ช.
ม.
ช.
ม.
ช.
ม.
ครุ
เบื้อง ว่า รา ประ ชา ชาติ์ ฤษ ดิ ภักษ์ แล้ว และ อาต ไส ยา กร
                   
๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา
๕๕
ม. ช. ม. ช. ภ. ลหุ ม. ครุ  
 
เจรอญ มาง ถู ละ ถา วร ละ โรคะ ร้อน จะ พะ พาน พา ธา  
                   
๑๒ มาตรา ๑๘ มาตรา

 

๏ เบื้องว่าขณะเสร็จกิจาหาร ประพฤติกายาวิการแลย้ายอิริยา
ยืนหยุดบห่อนจะยาตรา จะวัฒนาพละสริระบริบูรรณ
๏ เบื้องว่าประกอบณะงานงาย สฤษฎิแล้วแม้วบ่ายบทจะย่างยูร
ยาตรยิ่งทฤฆายุศมภูล ฤพลันจะศูนย์ชนมยืดยืนนาน
๏ เบื้องภักษโภชนาเสรจ์ และเล่นลเลองแล่นรเหจ์จะอ้างอวดหาญ
จักล่วงละมัจจุราชราญ ชิพิตรลาญมรณะก็พินาศมลาย
๏ หนึ่งแม้มนุษยชาติ์ชน นิปัชนาศิระหนบุรพทิศหมาย
ปรีชาจะเลอศประเสรอฐชาย ฉลาดธิบายสุขุมอรรถยุบส
๏ เบื้องบ่ายศิโรดมะโดยทิศ ณทักษิณาภาคยสถิตยนิทราดล
จีรายุศมจะสืบชนม์ จะแผ้วจะพ้นภยอุปัทวะไกษย์
๏ เศียรสู่ประฉิมทิศาสถาน จะร้อนกระมลเสมอสมานสิขีจีใจ
อาดูรก็ภูลพยาธิ์ไภย บบานฤไทยนฤศุขเขษมสรร
๏ โผอนอุตตมางคเนานอน ณะด้านทิศาดลอุดรนบห่อนเว้นวัน
ถั่นถับจะดับชีวาพลัน ชีวาตมทันมรณะบมิรางนาน
๏ เหี้ยมนั้นคณาธิราชชาติ์ ประพฤทธิอย่าพึงประหมาทดุจนุสาศน์สาร
จงจำคดีบุราณนาน คุณูประการก็จะอุบัติสกนธ์
๏ สิ่งโทษะจงมละอย่าพ้อง สวัสดิจงจิตรปองประกอปเกิดผล
เจรอญรุ่งผดุงประดับตน พิพัทธดลศุภศิริมเหาฬาร
๏ โสลกฉันทสาตรนามมี ลบองฉบัพบอกอรียะจปะลาขนาน
เสนอเนืองคณาธิราญาณ รจิตรสารก็เสนาะพจนนิพนธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ