๗. ชื่อรุมะวดีฉันท์

 
ภ.
ม.
ส.
ครุ
 
ภฺมา ยุตฺ ตา รุมฺ ตี สา

บาทหนึ่ง ๑๐ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อรุมะวดีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(โทษเปนนักเลง ๖ ประการ)

๏ แสดงกลอาธรรม์ พนันบมิแก่นสา๑๐
แห่งชนะชาติ์พา ผดุงกิจะนักเล๑๐
๏ โทษะประการหก ยกอธิบายเพรง
บัณฑิตยพึงเกรง จงมละหไทยไกล
๏ คือชะณะแก่ท่าน ดาลอริะจองใจ
เจ็บจะกระทำไภย ผูกประฏิเวรา
๏ แพ้ก็จะอาโภค โศกบมิสมปรา
รพภะอดูรสา หัสมุขหมองหมาง
๏ หนึ่งจะประไลยทรัพย์ อัปพละบกบาง
กาลกิฬิกรรมปาง ปราชยในสนาม
๏ หนึ่งผิวะจะพาที ที่วินิจไฉยความ
สักขิบควรถาม เหตุ์นิรสัตยา
๏ หนึ่งสุหชาชิด มิตร์คณะพงษา
ต่างก็จะเจรจา ดำหนิะติเตียนขาน
๏ หนึ่งจะกระทำอา วาหะประกอปการย์
โหดกิจะงามงาน ห่อนลุะประสงค์เอง
๏ เขาบมิอำนวย อวยสละธิดาเกรง
เหตุเพราะนักเลง เลี้ยงบมิเปนผล
​๏ โทษะฉะเพธแจง แสดงอนุสนฑ์ยล
ปราชมละพิบัดิดล ด่งงอภิปรายปราม
๏ ฉันทประชุมนุม รุมะวดีนาม
เสนอธิรโดยคาม ภีรกถาธรรม์ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ