๒๑. ชื่ออินทวงษฉันท์

 
ต.
ต.
ช.
ร.
 
๒๑ สา ยินฺ วํ สา ลุ ยตฺ ตา รา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่ออินทวงษฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นอทินนาทานมีองค์ ๕)

๏ จักกล่าวอทินน คหกายะกรรมมหรร๑๒ต์
แห่งโทษะอาธรรม์ ทุจริตก็นิศคุ๑๒
๏ สมภาระเบญจาง คและร้างนิราศะบุญ
โหดเหตุ์พิเศศสุน ธรวัฒน์สวัสดิผล
๏ คือทรัพย์ก็มีเจ้า ธนะเฝ้าและขวายและขวน
ปกครองณะของตน บมิวายรไวรวัง
๏ หนึ่งทราบสวามิศร์ และชิพิตรก็อยู่ก็ยัง
กอปกิจคุ้มขัง ก็บรางจะห่างจะแหน
๏ หนึ่งไถยจิตรคิด พิปริตบกลัวบแกลน
จักลักจะล่วงแดน คฤหเขตรทุเรศคระไลย
๏ หนึ่งเพียรจะเบียนฉก และจะยกจะย้ายจะไหว
สิ่งทรัพย์ขยับไกล จะประจากณะถิ่นณะถาน
๏ หนึ่งลักก็สมหวัง ดุจด่งงอุสาหะนาน
นำทรัพยส่ำสาร จรคลาศนิวาศะคลา
๏ ครบองคบูรรณ์เบญ จักเปนอทินะทา
นาเนกเวรา นุวิบากก็มากก็มี
๏ หากให้วิบัดิผล ก็วิกลวิการกระลี
ลามกราคี คติแท้บแปรอบาย
๏ เบื้องเว้นณะไถยกรรม สุกธรรมประพฤทธิ์ฤวาย
บรรหญัติ์ธจัดกาย สุจริตประกิจกุศล
๏ กรรมบถพิบุลย์บูรรณ ผลภูลอเนกอนนต์
จักตกจะแต่งตน และจะตามผดุงผดา
๏ ดาลได้ภิรมย์กาม ศุขตามจะปราถนา
มานุษยเทพา ศิริโภคอุไภยดล
๏ บันดาคณากระวี วรปรีชญาณแลยล
คุณโทษประโยชน์ผล ประฎิบัดิณะอรรถะธรรม์
๏ พากย์นี้ก็นามยิน ยศอินทวงษฉันท์
เสนอเนืองอเนกบัณ ฑิตยานรานิกร
๏ พึงเพียรนิพนธ์พจน์ กลบทนิบุณะกลอน
เปนศรีสถาวร วุฒิเรืองธเรศตรี ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ