๒๙. ชื่อปมิตักขราฉันท์

 
ส.
ช.
ส.
ส.
 
๒๙ มิ ตกฺ รา เส หุ ทิ ตา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อปมิตักขราฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(พยาบาท)

๏ จะวิสัชน มนะวิฆาฏะกระ๑๒ลี
กลบาปะภี รุกวิบากพิปริ๑๒
๏ ริะวิเหธนา บรพยาบทคิด
อกุศลจิตร มิฉะวิจารณ์พิปลาศ
๏ ลุะวิไสยโทษ อดิพิโรธก็ฉกาจ
จะกระทำพินาศ ภยอเนกวิธี
๏ หิตวัฒนา คุณะคุณาธิฤมี
ศุขสวัสดิศรี ศุภสถาพรผล
๏ ทุมนัศเภท ปะฏิฆะเหตุประกล
อุภยากระมล พจธิบายก็วิฐาร
๏ มนะหนึ่งก็คิด ประทุฐจิตรจะราญ
ชนอื่นแลดาล วิตกะเพื่อพละตน
๏ มนะหนึ่งก็จิน ตนะเพราะยินอนุสนฑ์
บรเหตุดล กุธะอุบัติวิการ
๏ ก็ประดับทุอง คยุติคงบริหาร
ผิบถ้วนประมาณ ผรุษผลก็บมี
๏ กลหนึ่งกุธา บรประชาบมิปรี
ดิหทเยศะก็นี รหิตการุณธรรม์
๏ กลหนึ่งก็ตฤก ภยพิฦกกิจอัน
จะพิฆาฎชิวัน มรณนาศนมลาย
๏ คณนาทุกรรม บถจะนำคติผาย
บรโลกย์อบาย ก็บมิพ้นผลสนอง
๏ คณะทวยธิรา นิรพยาบทปอง
ประฎิบัติคลอง กุศลกรรมถกล
๏ สุจริตมนัศ ก็จะขจัดขระผล
ทุวิบากบยล สุคติโลกยจะคลา
๏ บทฉันทนาม สวนะตามบุรพา
ปมิตักขรา พฤติประกาศกลกลอน
๏ กุลบุตรยล พจนิพนธบวร
รจนานุสร วิริยญาณสติตรอง ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ