๑๒. ชื่อสุมุขีฉันท์

 
ส.
ช.
ช.
ลหุ ครุ
 
๑๒ ชา คา ทิ ตา สุ มุ ขี

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อสุมุขีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(อนุปิยภาณีมิตรมีลักษณโทษ ๔ ประการ)

๏ คณะมิตรพ ลก็ปรากฎิไ๑๑
ตติเยศใ อนุกรมว๑๑จี
๏ ธสฤษดินาม อนุปียภณี
ทุรชาติ์กระลี กลเกื้ออสธรรม์
๏ ครุโทษเหตุ จตุเภทก็ปัน
บมิควรจะสัน ฐวเสพยภิรมย์
๏ กลหนึ่งจะแจ้ง กิจบาปะก็ชม
หฤไทย์นิยม อนุญาตบมิปราม
๏ วจนาทสา ธุปสาทะก็ตาม
ธุระนี้และงาม นฤทุกข์นฤโทษ
๏ กลหนึ่งจะบอก กิจบุญก็พิโรธ
พจห้ามประโยชน์ ทุจริตนิศคุณ
๏ ธนสาระเปลือง ฤสวัสดิวิบุลย์
บมิรางจะสุน ธรถาวรผล
๏ กลหนึ่งก็ยอ ยศเกรียดิถกล
อภิภักตรดล วรวัฒนธิบาย
๏ ธประสิทธิสรร พมโนรถหมาย
คุณะแสร้งภิปราย เพราะจะชอบหทยา
๏ กลหนึ่งก็กล่าว บรภักตร์ครหา
วจเนกนา นุประการะอนรรต์
๏ บมิสุทธจิตร สุจริตนิรัน
ดรด้วยอธรรม์ ทุจริตวิจล
๏ ทุฐะเลศลา มกทารุณผล
จตุเภทกล ก็ประกอปกุฎะวา
๏ จกพาลชาติ แลนิราศสุภา
ษิตสัตยา ธิกคุณะบมี
๏ มิตรนี้และนาม อนุปียภณี
คณะเนืองกระวี วรเว้นมิสมา
๏ คมเปนสหาย จะมลายศุขอา
ดุรวัฒนา ยศศักดิฤยล
๏ บทฉันทปรา กฎินามนฤมล
สุมุขีนิพน ธวิธูรทฤษฎี ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ