๒๗. ชื่อปิยังวทาฉันท์

 
น.
ภ.
ช.
ร.
 
๒๗ เร หิ ติปฺ ปิ ยํ ทา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อปิยังวทาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(เว้นสัมผัปลาวาทมีองค์ ๒)

๏ จะรจเรขทุพจนา ประกาศณะควา๑๒
บมิประโยชนและนา ก็แจ้งประจั๑๒
๏ วจนะสัมผะปลภา ษิตาก็หนัก
ผลพินาศนอดัก อดูรภยา
๏ วิตกมิจฉะครุเหตุ์ ณะเจตนา
ทุฐวิบากนิรยคา มิมรรคดล
๏ ระยุตะองคทุประเภ ทวรุผล
นฤศุขารมยยล พิบัติเบียด
๏ กลตริะพาหิรกถา ทิรามะเกรียติ์
นฤหิตานุหิตะเกียจ กุศลธรรม์
๏ กลก็พร่ำพจน์นิยาย ธิบายณะสรร
พประฏิยทธกิจอัน ณรงคราญ
๏ ก็นิรอรรถ์วฒนคุณ วิบุลย์สาร
อคุณเหตุบริหาร ฤควรสดับ
๏ ทุพิธองคและประกอป ก็ชอบจะนับ
วจนนามกรสัป ผะลาปวาท
๏ ผิวะบมิครบอุภยองค์ ฤคงและขาด
ผลก็เยาว์บยุติอาจ จะส่งอบาย
๏ คณะกระวีวรบราง จะอ้างภิปราย
กุศลกรรมบถหมาย ก็มีฤหมอง
๏ พจนโสภณสุภา ษิตาก็ปอง
นิรนิรัตถกะคนอง วจีวิกล
๏ สุจริตาธิคุณวาท ประสาตรสุผล
สุคติโลกยจะดล บคลาศบแคลง
๏ กลวิธีบุรพฉันท์ นิพันธแถลง
รจิตะนามกรแสดง ปิยังวทา
๏ ยุบลลักษณก็เล่ หเสน่หสา
ธุชนชาติวิธุรา ภิรมย์กระมล
๏ สกลบัณฑิตยทัศ นอรรถ์ถกล
วิริยญาณะสุรพล พิจิตรผจง
๏ บวรวากยนุสาศน์ วิลาศอลง
กรผดุงพระยศยงค์ อโยทธยา ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ