๓๖. ชื่อปราชิตฉันท์

 
น.
น.
ร.
ส.
ลหุ ครุ
 
๓๖ หุ คา เร หิ รา ตา

บาทหนึ่ง ๑๔ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อปราชิตฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้ฉัฏฐมคาถามงคล ๓ ประการ)

๏ จะรจิตวรอรร พิพัทธสุมงคล๑๔
อุดมคุณมห วิเศษะวิสุทธผ๑๔
๏ ติวิธวิบุลเหตุ ประเภทประโยชนยล
วรวฒนก็ดล ดิเรกสุขาพิบูล
๏ วิรติอกุศลา ประการจตุตถศูนย์
ผรุสผลนุกูล กิเลศะทุกรรมกิจา
๏ ชิวิตนิกรสัตว วินัศอทินาคฤหา
รติบรภิริยา มุสาวจนารถคดี
๏ นิรจตุวิธเวร แลเว้นบมิก่อกระลี
อรติวิรติมี ชินานุกถานิเทศ
๏ บวรวิบุลอรรถ ธจัดอภิมงคเลศ
สุจริตคุณเหตุ ประโยชนชมัยโลก
๏ วิรมอุทกมัช ขจัดทุศิลาประโยค
ทุจริตกิจโมกข์ ก็สังวรศีลคุณ
๏ สลิลพรุณบาย ก็วายวุฒิญาณสุน
ทรบทฤศนะบุญ แลบาปพิบัติโทษ
๏ พิปริตทศนา วิจาระก็ปราศประโยชน์
กุศลพิสุธโหด ฤห่อนยุติไตรทวาร
๏ อุภยภพนิรา คุณาหิตเหตุประหาน
กฏุกผลททาน มนุษยอบายภัย
๏ อปิวชลมชา ก็ปรากฏบาปกษัย
สุวฒนะคุณใน ปรโลกยแลปัจจุบัน
๏ หฤไทยอบมาท บขาดกิจบุญญสรรพ์
สุจริตวิธธรรม์ นิรันดรกาลประกอบ
๏ กลศุภจริยา หิตาธิกกรรมชอบ
อนุกุลบุรระบอบ ชินังกุรกฤษฎา
๏ สริจตุรประเภท พิเศษสุธมงคลา
วรสุคตกถา นุสาสนนุสนธิสาร
๏ สุพจนประพฤตินี้ ก็มีบทนามขนาน
คุรุรจนบุราณ ปราชิตฉันทพากย์
๏ นรชนธิรเรียน แลเพียรแลนิพนธยาก
ครุกะกระมลมาก มิง่ายมิสดวกจะแสดง ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ