๑๕. ชื่อธาตุมมิสสาฉันท์

 
ม.
ภ.
ต.
ครุ
 
๑๕ ธา ตุมฺ มิสฺ สา ติ สา มฺภา คา โค

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง แลมียติคือขาดคำลงในที่ ๔ ที่ ๗ อักษร ชื่อธาตุมมิสสาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(สมานสุขทุกขมิตรมีลักษณคุณ ๔ ประการ)

๏ จักสำแดงมิต สุจริตจิตรนามขนา๑๑
บรรญัติคือสะมา ศุขทุกข์เสมอประดุจกั๑๑
๏ ไปขุ่นเคียดข้อง บมิหม่นหมองจะเดียจฉัน
ซื่อสัตย์ถ่องธรรม์ ก็ประกอปเหตุสี่แสดง
๏ คือบอกความลับ บมิกลอกกลับจะแจ้งแจง
แก่ผู้อื่นแถลง และสนองสนิจก็ปิดงำ
๏ ไปคิดปองร้าย พจน์บรรยายณะความขำ
ผจงจิตรมิดอำ ชนะพรางพร้องบแพร่งพราย
๏ หนึ่งรหัษเหตุ์เขา ก็บอำเอาภิปรายหมาย
มอบชีพิตรกาย บมิแคลงเราและเล่าขาน
๏ ไว้ใจไป่คิด จะรแวงจิตรรวนราญ
ร่วมรักสมัคสมาน ดุจเสมอชีพยเดียวดล
๏ หนึ่งอันตรายมี บมิหลีกลี้จะหนีตน
ร่วมทุกข์ทำงน ก็บมิทิ้งทอดจะรอดจรัล
๏ ยิ่งญาติ์ยิ่งวงษ์ คณะเผ่าพงษ์ฤเทียมทัน
หายากยิ่งครัน และประเสรอฐในธราธาร
๏ หนึ่งมีกังวล ผิวะขัดสนณะทรัพย์สาร
แผ่เผื่อเจือจาน ธนะปลดเปลื้องบเคืองเข็ญ
๏ แก้ทุกข์แก้ไภย บมิห่อนให้พิบัดิเปน
มล้างเหตุ์ลำเค็ญ นฤโทษทัณฑหรรษา
๏ ครบคุณสี่สุทธ์ ดุจด่งงพุทธเทศนา
จำแนกอรรถา อนุสนฑ์สาศนสรรเสรอญ
๏ มิตรนี้นามสะมาน ศุขทุกข์ขานคดีเจรอญ
จักนำดำเนอร ณประโยชน์โทษบรันทำ
๏ ควรเสพย์ควรสมา คมะควรหาจะสู่สำ
นักนิ์วายมลายกำม์ อกุศลสร่างบรางมาน
๏ คือกัลยาณมิตร บมิกอปกิจประเภทพาล
สัปบุรุษสันดาน บริบูรรณบุญะจรรยา
๏ ฉันท์นี้มีนาม ก็ประกาศตามนุกรมมา
ธาตุมมิสสา พฤดิพากย์ยากจะจำนอง
๏ เพื่อนผู้รู้กลอน กลอักษรเชลงลอง
หลากลักษณ์หลายลบอง บทเสนอเนืองคณามุนี ๚ะ ๛

 

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ