๑๑. ชื่ออุปชาติฉันท์

 
ช.
ต.
ช.
ครุ
 
  นนฺ โร ที ริ ลกฺ ณา เจ
 
ต.
ต.
ช.
ครุ
 
  ปา ทา วิ มิสฺ สา อุ ชา ติ โย ตา
 
ต.
ต.
ช.
ครุ
 
  เอ วํ กิ ลญฺ ญา สุ บี มิสฺ ตา สุ
 
ช.
ต.
ช.
ครุ
 
๑๑ ทนฺ ติ ชา ติ สฺวิ เม นา มํ

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร ๒ กลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ปถมบาทกับจตุดถบาท

เหมือนอุเปนทวิเชียรฉันท์ ทุติยบาทกับตติยบาทเหมือนอินทวิเชียรฉันท์ ชื่ออุปชาติฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(วจีปรมมิตรมีลักษณโทษ ๔ ประการ)

๏ ชินานุภาสิ ทุรมิตรยังสา๑๑
จำแนกประเภทตา อนุสนฑ์นุสาศน์ธรร๑๑ม์
๏ สมเยศหนึ่งนา มวจีบรมอัน
อสัตย์อธรรม์พรร คประเภทประพฤทธิ์พาล
๏ ประกอปทุภาษิต จตุพิธบรรหาร
แห่งเหตุบันดาล ทุจริตวจีแถลง
๏ คืออรรถปราไศรย กิจในอดีตแสดง
ขณะวารก็จัดแจง อดิเรกโภชา
๏ ธคลาณะวันนี้ บมิมีฤทันหา
ลวงเล่หเจรจา นฤสัตยวาที
๏ หนึ่งอ้างอนาคต กลปดบบัดสี
พะหน้ากิจามี ก็จะช่วยผดุงผดา
๏ ผิวะไปจะพึ่งพัก ก็ผละผลักบหันหา
ฤๅเอื้อฤเอาภา ระรับและกลับกลาย
๏ หนึ่งเรียกจะให้ปัน กลวัญจนาธิบาย
เพราะแจ้งตระหนักหมาย บมิเหนจะตามคำ
๏ อนึ่งก็ฬ่อลวง กิจปวงธอย่าอำ
จักช่วยกระทำสำ ฤทธิโดยประสงค์สู
๏ เบื้องบอกก็เบี่ยงบิด ธุรกิจบแลดู
ผิวะเตือนก็เบือนหู บสดับนุสนฑ์แสดง
๏ อนี้และมีนา มวจีบรมแจง
แจกเลศสี่แถลง พจนพื้นอสัตย์สาร
๏ ไปควรจะเสพย์สมา คมมิตรจริตพาล
ประพฤทธิสันดาน ดุจหมู่ริปูเปน
๏ พิธีณะฉันทสาตร อุปชาตินามเหน
เชลงลักษณลำเค็ญ กลนับสลับกัน
๏ นาเนกบัณฑิตย์ จะประกิจประกอปฉันท์
พินิจฉบัพบรรพ์ บทแน่ตระหนักใจ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ