ฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ

ฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ

ฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ผู้จัดพิมพ์ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิมพ์ประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม องค์ที่ ๒ วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม
ปีที่พิมพ์ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ปรึกษา

พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปฺาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พระราชธรรมสุนทร (ทองใบ ปุณฺโณภาโส)

พระราชเวที (สุรพล ชิตาโณ ป.ธ.๙)

พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ)

พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๔)

พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริาโณ ป.ธ.๙)

พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโ ป.ธ.๔)

พระอมรสุธี (โกศล อคฺคจิตโต ป.ธ.๕)

พระมหาสำเริง อาภสฺสโร ป.ธ.๙

พระครูสิริวีราภรณ์ (บุญทัน ธีรงฺกุโร ป.ธ.๕)

พระครูโฆสิตวีรธรรม (สว่าง อคฺควีโร)

พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค ป.ธ.๙

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

กองบรรณาธิการ

พระครูวินัยธรเอกชัย ิตปฺโ

พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔

พระมหาสมเกียรติ ปฺาสิริ ป.ธ.๓

โชติรส เกตุแก้ว

ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ

สาวิณี ขอนแก่น

อรรถพร ดีที่สุด

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด

โทร. ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔-๕, ๐๘๑-๙๒๓-๔๘๒๕, ๐๙๑-๖๙๘-๒๕๕๔

โทรสาร ๐๒-๘๖๔-๓๕๔๐ E-mail : sahadhammik@gmail.com

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ