๓๒. ชื่อมรสังฉันท์

 
น.
ช.
ช.
ย.
 
๓๒ ติ หิ ตา สนฺ ชา โย

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร ๒ กลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อมรสังฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(แก้ทุติยคาถามงคล ๓ ประการ)

๏ จะรจิตะสา พิศฎารกลอักษ๑๒
วจนะบว วุฒิมงคลสืบแสด๑๒
๏ ศุภศิริสวัส ดิวิวัฒนถ่องแถลง
อธิคุณะแจง ติประเภทก็พิเศศผล
๏ วรชินสา ศนะถาปนะเถกองถกล
ชนบทดล ทิศใดกิติไพรบูลย์
๏ ชนบทะนั้น คุณะสรรพมากมูล
หิตะศุขภูล จะภิโยภาพโอฬาร์
๏ ผิวะชนะสถิตย์ จะขจิตรผลไพศาล
ศุภอุปการ ศิริมงคลสวัสดี
๏ กุศลประกอป กิจชอบบุพกาลมี
จะภิรติตรี พิธพัฒนมไหศูริย์
๏ มนุษยโภค ทิพย์โลกกุดราภูล
บรภพบูรรณ์ ปถโมกข์บริโยสาน
๏ สุวิมลมง คลคงศุขบันดาล
ทุคติบพาน และนิราศจดุราบาย
๏ ผลบุพบุญ จะอดุลยหลากหลาย
นฤภยมลาย อุปสัคะก็เสื่อมศูนย์
๏ ทุศิลนิรา สุศิลาคุณะเพ่อมภูล
มฉรินิบูณ ก็กระหลับบริจาคทาน
๏ กระมลวิรัติ สุรศัรทธสละสันดาน
ประดิฐะสถาน อธิศรัทธพิเศศคุณ
๏ มิฉประฎิบัติ ก็ประวัตหิตะสารสุน
ธรอนุกุล กุศลาภินิหารแสวง
๏ อธิกภิมง คลองคก็แจกแจง
จะวิบุลย์แสดง อดิเรกผลไพศาล
๏ ศุภปณิธี วุฒิศรีศุขโอฬาร์
อิธภพกาล บรโลกยจะวัฒนา
๏ กลมรสัง พฤดิด่งงบทสารา
ติวิธมหา วรมงคลภาษิต
๏ นิกรกระวี ทฤษดีวิริเยศคิด
พจนรจิต คณะฉันทนิพนธ์เพรง ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ