๑๐. ชื่ออุเปนทวิเชียรฉันท์

 
ช.
ต.
ช.
ครุ
 
๑๐ อุ ปา ทิ กา สา ตา คา โค

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษรสอง กลอนเปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่ออุเปนทวิเชียรฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(อัญญะทัตถุงหรมิตรมีลักษณโทษ ๔ ประการ)

๏ ประเภทะแห่งสหา อธิบายประจักแจ๑๑
ชินานุสาศน์แสด คุณโทษธบรรหา๑๑
๏ ประกาศแก่มา นพนามสฤงคาล
นิเทศพิศฎาร อดิเรกเนืองนรรต์
๏ ทุมิตรบควรสมา คมมีก็สี่พรรค์
สุมิตรและควรสัน ฐวเสพย์ก็สี่มี
๏ จะแจ้งทุมิตรนาม กรตามพระบาฬี
ละพวกละผู้พี กลเลศเหลือหลาม
๏ สหายอนึ่งอัญะ ทถุงหรานาม
ประกอปประการความ จตุรงคบรรยาย
๏ จะสบจะสู่หา จรมาและมือดาย
ประนตประนามกาย ก็ผสมผสารเฉลย
๏ ผิวะชอบณะสิ่งใด กลไขภิปรายเปรย
ตระบัตก็ชมเชย และพิรี้พิไรฃอ
๏ อนี้บมิได้ สละไปอนั้นภอ
ลุะลาภลายยอ บมิปลอดมิเปล่าครา
๏ อนึ่งจะคำนรร ก็ละน้อยและนำมา
ประโยชนแห่งหา คุณฃอบจะตอบทวี
๏ อนึ่งผิวะไภยพา ธจะพึ่งก็ภักดี
ประดุจสวามี และสนิจเสน่ห์สมาน
๏ ประเล่หคือกรรม กรใช้ณงานการย์
ผิวะพ้นพิบัดิพาน ก็ประลาศหลีกตน
๏ อนึ่งจะคบหา ก็เพราะภาระทำงน
จะใช้จะชวนขวน ธุระร้อนแลรักแรง
๏ ลุะกิจก็เพอกเฉย มละเลยประหนึ่งแหนง
พะพานก็ดานแสดง กลเล่หห่างเหอน
๏ ประการประกิจโดย จตุเภทดำเนอร
จริตทุมิตรเจรอญ อสธรรมจารี
๏ อนี้และนามอัญะ ทถุงหรามี
บควรจะปราชปรี ดิสมัคสมาคม
๏ ประดิษประดับฉัน ทประกาศกระวีชม
อุเปนทวิเชียรสม มุติแจ้งประจักนาม ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ