๓. ชื่อคีติชาติฉันท์

     
ม.
น.
ภ.
 
       
      สพฺ พมฺ เล ทิ  
                   

๑๒ มาตรา

ภ.
ส.
ข.
ส.
ครุ
ลกฺ ริ ยา วุตฺ มุ เย สุ
               

๑๘ มาตรา

       
ม.
ช.
ม.
   
           
        ยส สา เล สุ ยุต. ตํ    

๑๒ มาตรา

ม.
ม.
ช.
น.
ครุ  
 
วุตฺ ตา สา คี ติ วุตฺ ติ ฬิ ตา  
               

๑๘ มาตรา

ลหุปลายบาทนับเปนครุ

มีบทบังคับว่า บาท ๑ ๒ และบาท ๓ ๔ ก็มีลักษณ

เหมือนบาท ๑ ๒ แห่งอริยชาติทั้งสิ้น

ชื่อคีติชาติฉันท์ ดังนี้

ราชนิธิสาตร

       
ม.
น.
ม.
 
         
        มวญ มา นุ ประ ชา ชาติ์  
                   

๑๒ มาตรา

ช.
ภ.
ช.
ภ.
ครุ
ประ พฤท ธิ อา กระ ทำ ทุ กรรม์ นิ ผล
               

๑๘ มาตรา

       
ม.
ช.
ส.
 
         
        ไท เทพย์ กุ เว รุ กล  
                   

๑๒ มาตรา

ช.
ภ.
ช.
ส.
ครุ.
พิ ทัก ตน จะ มิ ธรง ศิ ริ วัส ดิ
               

๑๘ มาตรา

 

๏ อีกองค์พระพิศณุกรรเม๑๒ มหิทธิเดชก็บผดุงวิบุลย์รา๑๘ษี
เสื่อมสิ่งสถาพรฤมี คุณาวุฒิอิศริยศธนะแลศฤงฆาร
๏ คือชนแลเกี่ยวตฤณานิจ แลกอบปณกิจะนขะก็ขีดมหิธราธาร
หนึ่งชนมิมล้างมละบทมาลย์ มุนทิลดาลปฏิกูละมุลก็บริสุทธ์แสดง
๏ อีกชนบชำระภักตรา บบ้วนมุขาอากุละมุลทนต์ยลแสยง
หนึ่งภูษาเศร้าสาปแรง บตกบแต่งแลบมิซักทุคนธขจาย
๏ ทั้งสกแห้งห่อนหวีสาง ว่างเว้นสำอางคเสาวคนธ์เหือดหาย
ไสยาทิวาบรู้วาย สองเวลาหมายละวันบทันราษราตรี
๏ หนึ่งนอนเปลือยเปล่าวัตถา บริโภชาเหลือประมาณก็กาลบัดสี
อีกมักคนองเคาะตนตี ขดานแลที่ตงงนิสิทนะทั้งสยนา
๏ สิบจำพวกพิปริตะกิจ เทวมหิทธิบมิห่อนนุเคราะหรักษา
สูญสิ้นวุฒิศิริโสภา สวัสดินิรายศประภาพก็เสื่อมทุกอัน
๏ มวญหมู่ภูริอธิกชาติ ทุกิจนิราศอย่าริจะอภิรมย์หฤหรรษ์
พึงเว้นประพฤทธิทศพรรณ์ พิบัติกรรม์ทุฐโทษก็โหดหิตคุณ
๏ นามฉันทสรรคคือคี ติชาติวิธีบุพบทรจนพิเศศสุน
ธรสารเสนออรรถวิบุลย์ เพราะจิตร์กรุณนรคณาประชาราษฎร
๏ ด้วยเปนวัตประฏิบัติเจรอญ จะชวนจะเชอญชนประกอบรบอบดุจสอน
ทั้งบอกฉบับรดับกลอน ประกาศนิกรธุรชาญพิจารณ์กลแสดง

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ