๔๒. ชื่อศิขิริณีฉันท์

 
ย.
ม.
น.
ส.
ภ.
ลหุ ครุ
 
๔๒ มา โน โส ลฺคา วิ รา มา สิ ขิ ริ ณี

บาทหนึ่ง สิบเจ็ดอักษร ๓ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่งเปนบทหนึ่ง มียติคือขาดคำลงในที่ ๖ ที่ ๑๑ อักษร ชื่อศิขิริณีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตรว่าด้วยสำรวมกาย ๖ อย่าง)

๏ คณามาตย์พึงพยายา กลดุลยวัตตา ขติยกิ๑๗
๏ จะดำหรัดตรัสใช้ชิด บลุะอคติจองจิตร จตุพิธา
๏ ประพฤทธิ์ซื่อสัตย์ธรรมดา สุจริตบมายา ยุบลธรรม์
๏ ประกอปกิจราชทุกพรรณ์ รติทิวฤเว้นวัน ก็บมิคร้าน
๏ ผิวะท้องฉนวนแนวสถลสถาน คณะอนุชภูบาล บทคระไล
๏ ฤควรร่วมมรรคาไคล อดิอดุรภูลไภย ผรุษทัณฑ์
๏ อนึ่งพึงเว้นส่ำสรรพ์ สมะขติยะปวงปัญ จพิธกาม
๏ ผิวะภูษิตรพัษตราทราม บนฤมลเงื่อนงาม มหิศรา
๏ ผิวะลูบไล้เสาวคนธา ธรกุสุมมาลา ก็บมิสมาน
๏ จริตจรรยาอาการ บทจรและสำนาน วิกลราช
๏ กระทำต่ำจิตรเจียมอาตม์ วิยยุคลฉลองบาท นฤบดี
๏ อนึ่งสมเดจ์ภูมี สกลคณะเสนี นิกรแหน
๏ ประพฤทธิ์ยำแยงเกรงแกลน บริจริตดูแคลน กลวิสาส
๏ อนึ่งจอมจักราราช คณะอนุชนางนาฏะ กะบริวาร
๏ ธเสดจ์เสวอยรมย์สำราญ นฤประยุตอาการ ทฤษนา
๏ มละเหตุ์เคยคุ้นคบหา บมิวิจลกายา วยพะเสงี่ยม
๏ บตกแต่งอาตม์โอ่เอี่ยม นิรอุทจะจิตรเจียม ฤทรนง
๏ พิจารณ์ญาณภิญโยยง อหิตธุรปลดปลง บปลิโพธ
๏ ประดิษฐ์สำรวมมาโนศ คุณวิบุลย์มลายโทษ ทุฐกระลี
๏ ประเสรอฐสังวรอินทรีย์ ฉพิธะดุจวาที ชินนิเทศ
๏ บุราณสารโสลกแถลงเลศ พฤดิพจนสมเยศ ศิขิริณี ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ