๕. ชื่อเวตาฬียชาติฉันท์

 
 
ร.
ลหุ ครุ
 
  วิ เม สิ ยุํ ลา มุ เข
             

๑๔ มาตรา

 
ร.
ลหุ ครุ
เม ตฺวัฏ ฐฺ คา โต ริ
             

๑๖ มาตรา

     
 
ร.
ลหุ ครุ
     
      เว ตา ฬี   มุจฺ เต
             

๑๔ มาตรา

 
ร.
ลหุ ครุ
หุ ฉกฺ กํ นิ รนฺ รํ เม
             

๑๖ มาตรา

ลหุปลายบาทนับเปนครุ

มีบทบังคับว่าบาท ๑ ๓ มีมาตรา ๖ อยู่ต้น บาท ๒ ๔ มีมาตรา ๘ อยู่ต้น

แลมีระคณะกับ ลหุ ๑ ครุ ๒ ทั้ง ๔ บาท

ชื่อเวตาฬียชาติฉันท์ ดังนี้

ราชาธิราช

 
 
ร.
ลหุ ครุ
 
  เส มาตย์ อาจ   ทราบ ยุ บล
           

๑๔ มาตรา

 
ร.
ลหุ ครุ
วุ ฒิ กล เจ็ด ถ้วน ล้วน ประ พฤทธิ   ต้อง
           

๑๖ มาตรา

 
ร.
ลหุ ครุ
ตาม ติ ภิ ปราย ก็ หลาย บอง
           

๑๔ มาตรา

 
 
ร.
ลหุ ครุ
 
  ถูก ทำ นอง หก สัตว์ นุ วัต์ วิ ธี
           

๑๖ มาตรา

 

๏ คือประพฤทธิพิไสยสีหรา๑๔ โลมชาติห่อนรคนจะปนปะ๑๖สี
ที่ขาวขนยลคละแดงบ๑๔มี ตำแหน่งที่แดงด้าวฤขาวรค๑๖
๏ ดังเสนีตีพยูหศึก มิได้ตฤกอคติจักตริแปรนุสนท์
ใครอาจหาญราณณรงค์ผจญ เสนอยุบลบบังเบียดฤเกียจฤกรร
๏ หนึ่งประพฤทธิดังพกาสกุณ ทำเงื่องงุนเลศหลายอุบายขยัน
ลวงมัจฉาเชื่อลุเหญื่อก็ครัน เพราะสำคัญศีลคุณวิบุลยบแคลง
๏ อุประมานายกจะยาตรพหล ประกอปกลยุทธกิจอมิตร์มิแหนง
รณรงค์คงไชยะชำณะแสดง ค่อยเบาแรงพลสู้ริปูประไลย
๏ ประพฤทธิเยี่ยงวายสานุวัต จะภักษภัตรฉะเพาะแต่ตนบยลพิไสย
คณาญาติสถิทย์ณทิศใด เรียกมาให้ภักษ์พร้อมแลล้อมรดม
๏ เปรียบประดุจปรินายกาภิมุข เมื่อรบรุกรณไชยฤไทยสม
ได้ลาภโลภจงสละอย่านิยม แจกทุกกรมขุนพลผจญณรงค์
๏ ประพฤทธ์กลไก่วิไสยเพศ ยามสังเกตสี่ครั้งพลั้งบหลง
ถึงยามขันเสียงก็เที่ยงก็ตรง คืนหนึ่งคงสี่ถ้วนประมวญประมาณ
๏ เสมือนมุขมัจจามหามาตย์ ห่อนนิราศรฦกผลกุศลสาร
อีกพระเดชนเรศนราภิบาล นิจการฤประหมาทขาดพระคุณคนึง
๏ ประพฤทธ์เล่หเสนกานุกิจ แม่นพินิจจะจับสัตวตระบัดก็ถึง
คั้นม้วยฉวยหมั้นบทันจะอึง บัดเดี๋ยวหนึ่งกล้ำกินก็สิ้นสกนธ
๏ เสมอมิ่งมาตยาธิราภิชาติ จงคิดคาดแม่นแท้กระแสนุสนท์
เที่ยงถ่องตัดสินรบินยุบล ฤห่อนยลคดีผิดจะพิดจะทูล
๏ ประพฤทธิพ่างเพียงพฤศภราช ห่อนจะคลาสนิวาศเคอย บ เลย บ ศูนย์
แสวงตฤณคืนถิ่นสถิตย์ณบูรรพ์ อนุกูลตามพรรคพ้องลบองบุราณ
๏ ดุจหนึ่งเสนาบดีกษัตร ไม่ละลัดยุบลราชสาตรสาร
บังคับความตามพระไอยการ โปรดประทานเปนประทัดจะตัดคดี
๏ เวตาฬียชาติฉันท์บท นิพนธ์พจน์บอกขบวนก็ถ้วนก็ถี่
อันกลอนเพลงลเบงเพราะเสนอเสนาะมี คือฉันท์นี้แบบบ้างละหย่างละกล

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ