๖. ชื่อโอปัจฉันทสกะฉันท์

   
 
ร.
ย.
   
    เว ตา ฬี โย มํ มุ เข ตํ
               

๑๖ มาตรา

 
ร.
ย.
โอ ปจฺ ฉนฺ กํ ยา ทนฺ เต
               

๑๘ มาตรา

มีบทบังคับว่าบาท มีมาตรา ๖ กับระคณะและยะคณะ

นับเปน ๑๖ มาตราดุจกัน บาท มีมาตรา ๘

กับระคณะและยะคณะ นับเปน ๑๘ มาตราดุจกัน

ชื่อโอปัจฉันทสกะฉันท์ ดังนี้

ราชาธิราช

   
 
ร.
ย.
   
    ประ พฤ ทธิ คด สาม ประ การ วิ ฐาร อรรถ
                 

๑๖ มาตรา

 
 
ร.
ย.
 
  จำ แนก ไตร วิ วัต พิ ธี ก็ มี ผล
                 

๑๘ มาตรา

   
 
ร.
ย.
   
    คือ จะ ล้าง ชิ พิ ตร ผู้ ริ ปู ตน
                 

๑๖ มาตรา

 
ร.
ย.
ก็ เผย แยบ ยนตร์ อุ บาย ริ ร้าย กัน
                 

๑๘ มาตรา

๏ หนึ่งเมื่อทำยุทธนาประจามิตร ก็กอปเลศคดคิดพิบัติบสัตย์สรรพ์
หนึ่งแก้ตนเพื่อจะพ้นณไภยัน จึงกล่าวกลคดอันจะรอดฤวอดวาย
๏ คดทั้งสามตามรบอบบกอปโทษ เหตุเหนเปนประโยชนกี้ก็มีหลาย
ชื่อสริฉประเภทนิเทศบรรยาย จำแนกบทอธิบายนุสาสน์ประกาศกล
๏ คือกตัญญุภาพแลทราบพระคุณท่าน กัตเวทิกิจการก็ตอบประกอบผล
หนึ่งมั่นในสัตยคดีวจีตน ทุกขสัตว์อื่นยลก็เปรียบประเทียบกาย
๏ ประพฤทธ์เปนกัลยาณมิตร จิตรสงเคราะห์หมู่ญาติมิตรพันธุมั่นหมาย
หกสิ่งชื่อถือประเสรอฐจะเลิศชาย กระวีจำคำภิปรายก็ชอบประกอบตาม
๏ มุสาเก้าประการก็มีวิธีแถลง นฤโทษประโยชนแสดงบตัดประหยัดห้าม
คือจะให้นิราศภัยก็ปดความ หนึ่งจะอำรหัสถามบบอกแลพรอกพราง
๏ อีกจะเปลื้องชีพิตรอดเพราะพลอดเท็จ จะปลดทุกขสัตวเสร็จก็กลับสปลับอ้าง
จะเอาไชยแลไขนุสนธิ์วิกลลาง จะลวงภิริยพร้องบ้างอสัตยวัจนา
๏ ทุกขตนจะแก้ก็แปรวจีผิด เหนเหตุรหัสมิตรจะสันเพราะมารษา
จักยังโลกยกอปกุศลนานา จึงเอื้อนอลิกกถาก็ครบขนบเนาว์
๏ ล้วนแต่คุณวัฒนาสุภาสิต จงมนสิการกิจถกลจะยลเสา
วภาคย์ผลพิบูลย์อดูลยเพริศเพรา เจรอญศิริทุกค่ำเช้าบร้างจะวางวาย
๏ ฉันท์นี้ก็มีประถมสมญา โอปัจฉันทสการะดับฉบัพหมาย
เสนออเนกทวยธิราคณานาย รเมียลสารอ่านธิบายยุบลนิพนธ์แสดง
๏ พึงเพิ่มเพียรเรียนรจิตรประดิษฐพจน์ ถูกถ้วนขบวนณะบทบผิดลิขิตแถลง
ปรีชาชาญจักฉะฉานจะเชี่ยวแรง เฉลียวเชลงลักษณแต่งตระหล่งปรุปร่งกลอน
  1. ๑. ฉบับพิมพ์ว่า ประพฤทธิไตร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ