๑๓. ชื่อโทธะกะฉันท์

 
ภ.
ภ.
ภ.
ครุ
 
๑๓ โท มิจฺ ติ เจ ภา คา

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษรสอง กลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อโทธะกะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(อบายสหายมีลักษณโทษ ๔ ประการ)

๏ มิตรคณ ทุรพาละทุพล๑๑มี
นามก็กระลี หินชาติประกาศภิปรา๑๑
๏ สมมุตินา มะอบายะสหายหมาย
เสวนะมลาย ศุขสวัสดิแลวัฒนา
๏ กอปจัตุโทษ นฤประโยชนทุกขา
ไภยจะพา ธประไลย์ขยะในพลัน
๏ คือจะกระทำ ทุฐกรรมก็จะชวนจรัล
เสพย์วิธสรร พสุรารศเมไรย
๏ เสื่อมศิริโภค จะวิโยคกิติคุณไขษย
เสื่อมพละไพ บุลยญาณยศสรรเสรอญ
๏ เสื่อมศิลสัง วรท้งงคติดำเนอร
อบายบถเจรอญ อกุศลผลเนืองนรรต์
๏ หนึ่งก็จะภา บทคลาจรจรอกจรัล
แห่งบรสัน ตะกะเคหะณราษตรี
๏ พื้นภยพาล ก็จะดาลดุรทุกขมี
โทษะกระลี จะพินาศนนิราศคุณ
๏ หนึ่งก็ะจะชวน กิจล้วนบมิเปนบุญ
มหรรศพะสุน ธรทัศนนิพัทธกาล
๏ ปราศผลชอบ และประกอปณประหมาทมาน
ปราศคุณะสาร อิธโลกย์บรโลกย์คลา
๏ หนึ่งก็จะชัก กิฬิลักษณนานา
อาทิสกา กิจะพนันก็จะพลันมลาย
๏ แห่งธนสาร และจะลาญจะลุะอันตราย
ร้อนอุระวาย ศุขรมยบสมบูรรณ์
๏ มิตรอบายะ สหายก็พิบัติภูล
ทุกขอดูร ดุจพุทธประสาตรสาร
๏ ปราชบมิควร และจะชวนกิจะสมัคสมาน
สมาคมะพาล ทุรลักษณกักขะลา
๏ โทธะกะฉัน ทก็สรรค์รจนาปรา
กฏิกถา พฤดิพากยหลากประหลาด
๏ หวังวจนา อนุสาศนโอวาท
ทวยธิรชาติ จะนิพนธ์กลแปลกแปลง ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ