๔๑. ชื่อวาณินีฉันท์

 
น.
ช.
ภ.
ช.
ร.
ครุ
 
๔๑ รา ทา ติ วา ณิ นี ยุตฺ ตา

บาทหนึ่ง สิบหกอักษร ๓ กลอนเปนบาทหนึ่ง แลบาทหนึ่ง เปนบทหนึ่ง ชื่อวาณินีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ราชวสดิวัตร)

๏ ขษณะจะสฤษดิก บทนุสนฑ์ นุสาสนสารศ๑๖รี
๏ อดุลยราชวสดี วรวิธี นุวัตจรรยา
๏ อนุกุลธรรมภา ษิตวิฐา รอรรตถบรรหาร
๏ วิธุรอมาตยญาณ วุฒิวิจาร แลขานคดีแสดง
๏ คณะสุตะมิตรแถลง คุณะก็แจง ประเภทภิวัฒนา
๏ กิจคติเสวกา จะยศถา วเรศไพบูลย์
๏ นรชนะสู่สกูล ขติยภูล ภิเศกศวรรยา
๏ ผิวะคุณะบรางจะปรา กฎิยศา ฤสมประสงค์ตน
๏ ผิวะอดิสุราฤยล ยศถกล บเกิดบกอปสนอง
๏ ผิวะภิรุกชาติปอง ยศและตรอง บห่อนลุะปรารถนา
๏ ผิวะมนะประมาทจะปรา รภยศา บเสรจ์ฤไทยถวิล
๏ ผิวะบรมนารถนริน ทรแลยิน และยลสมาจาร
๏ ศิลคุณะวัตญาณ พละอุฬาร สละบาปธรรมโทษ
๏ กระมลจะเสน่หโปรด นุเคราะห์ประโยชน์ วิสาสะเสพย์แสดง
๏ ยุบลรหัษจะแถลง บมิตริะแคลง และบอกบเบียดบัง
๏ เพราะพระหฤไทยหวัง สทหกัง ขปราศฤอางขนาง
๏ สุจริตสนิจธวาง หทยพาง อเภชมิตรหมาย
๏ ยุคลดุลาททาย ก็บมิกลาย กระหลับจะลดลง
๏ บวิจลสูงและธรง สมะผจง ก็เที่ยงก็เสมอสมาน
๏ นรนฤนารถภิบาล กลประมาณ ประเล่หอุประมา
๏ จะประพฤทดิราชกิจา นุกิจสา ธุธรรม์บอาธรรม์
๏ บุพบทวากยวรร ณวุติฉัน ทวาณินีนาม ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ