๒๐. ชื่อวังสัฐะฉันท์

 
ช.
ต.
ช.
ร.
 
๒๐ ทนฺ ติ วงฺ สฏฺ มิ ทํ ตา รา

บาทหนึ่ง ๑๒ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง ชื่อวังสัฐะฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ทศกุศลกรรมบถเว้นปาณาติบาตมีองค์)

๏ จะแสดงกุศลกรร บถธรรมะไตรทวา๑๒
ทศาประมาณมา มุนิราชนุสาศน์นุสน๑๒ฑ์
๏ ประกอปณะกรรมกาย ก็ภิปรายประกาศยุบล
ประเภทตรีกล สุจริตนุกิจนุกูล
๏ วจีสุภาสิต จตุพิธพิธีวิบูลย์
มนัศขจัดสูญ อกุศลก็สามประการ
๏ จะกล่าวกุศลมูล บริบูรรณะกายทวาร
ชินานุบรรหาร อธิบายและหลายลบอง
๏ นิราศปาณา วธกากระมลฤปอง
จะมล้างชิวาผอง ชคสัตว์วิบัดิปลง
๏ วิธีจะเข่นฆ่า คณนาณะบาปประสงค์
ประกาศโดยอง คก็ห้าประมวญประมาณ
๏ อนึ่งและสัตว์มี ชิวจีรถีติกาล
บแผ้วบพ้องพาน ภยอาจพินาศนชนม์
๏ อนึ่งประจักแจ้ง บมิแคลงคดีฉงน
ชิพิตรคงตน ฤมลายณะกายประชา
๏ อนึ่งก็มีจิตร ทุฐคิดพิฆาฏชิวา
ประโมทมนัศสา ธรบาปบหลาบบเกรง
๏ อนึ่งพยายาม และฤขามฤยำฤเยง
ประพฤทธิเพียรเอง ก็บย่อบหย่อนบหยอน
๏ อนึ่งชิวีสัต วตระบัดก็ม้วยก็มรณ์
เพราะทัณฑกรรมกรณ์ วิริเยศประกอปประกล
๏ ประมวญก็เบญจาง คบว่างบเว้นยุบล
ฤขาดฤแคลนดล บทกายกรรมกระทำ
๏ ผิวะองค์บครันครบ ก็บสบวิบากะกำม์
บอ้างบอาจนำ คติซรัดอุบัดิ์อบาย
๏ ธิราคณาเนก- นิรเบกข์กระมลหมาย
จะฆ่าประชาวาย ชิววอดฤปลอดสกนธ์
๏ อนี้และนามวัง สฐะด่งงฉบัพนิพนธ์
ประกอปวิธียล บทแบบก็แยบขบวร
๏ ดิเรกวิญญู ชนรู้และใคร่และครวญ
สนุกนิ์เสนอควร ศุขจิตร์ประดิษณะฉันท์ ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ